• Comparte a Telegram
  • Comparte a WhatsApp
  • Imprimir
Autorización de exención de norma en las instalaciones

Solicitar la autorización

Solicitar la autorización 11244 - Sollicitud d'autoritzacio d'exempcio de norma a les installacions Departament d'Empresa i Coneixement

Este trámite se puede solicitar en cualquier momento.


Documentos a presentar per empezar el tràmite
  • Document justificatiu de la sol·licitud d'exempció
    Memòria/projecte/document justificatiu de la sol·licitud d'exempció: Caldrà justificar la sol·licitud d'exempció i quines són les solucions alternatives proposades que impliquen un nivell de seguretat equivalent. En cap cas es podrà rebaixar el nivell de protecció establert en els respectius Reglaments. Per Instal·lacions de Productes Químics serà necessari la presentació d'un projecte de l'exempció de norma I per Ascensors s'haurà de presentar un Estudi Arquitectònic.
  • Informe favorable
    Informe favorable de un organismo de control

155.1€

Información Complementaria

El importe de la tasa es fijo.