• Comparte a Telegram
 • Comparte a WhatsApp
 • Imprimir
Premios a la Innovación de las Ferias de Cataluña

Optar al premio

Optar al premio 6494 - Premis a la Innovacio de les Fires de Catalunya Departament d'Empresa i Coneixement

El plazo de solicitud es del 1 al 25 de octubre de 2019. 


Documentos a presentar per empezar el tràmite
 • Descripción de la entidad
  Cal incloure les dades generals: la plantilla, el pressupost liquidat, la composició de l'entitat, els càrrecs gerencials i directius, els productes i serveis, certificacions de gestió o de producte obtingudes, en cas de tenir-les, altres activitats paral·leles o complementàries que es puguin realitzar a banda de l'activitat firal i la memòria de l'any anterior.
 • Memoria de la actividad
  Cal indicar l'activitat duta a terme per a la millora de la gestió de la innovació, la qualitat i la productivitat, amb dades que facin referència a les activitats realitzades i als resultats obtinguts. També s¿ha de fer constar si s'ha obtingut el registre d'entitat i les homologacions internacionals, oficials o d'empreses prestigioses. La memòria s'ha de referir als punts que contenen els criteris d'avaluació descrits en l'Ordre EMC/212/2017, de 18 de setembre, per la qual s'aproven les bases dels Premis a la Innovació de les Fires de Catalunya. La memòria, sense incloure els annexos, no pot superar les 25 pàgines, en format DIN-A4, i ha d'estar impresa amb un cos de lletra mínim 10. Totes les pàgines de la memòria han d'estar numerades. Podeu adjuntar la documentació que considereu rellevant per a una major entesa de la memòria i activitats (fulletons, díptics explicatius, retalls de premsa, etc.).
 • Plan propuesto de acciones de mejora
  Ha de tenir un màxim de 6 pàgines. Juntament amb la descripció de cada acció de millora s'hi ha de fer constar el termini d'execució previst de l'acció i el responsable de dur-la a terme.
 • Anexos (boletines, dípticos, recortes de prensa)

Requisits informatius
 • Ser una empresa constituida e inscrita en el registro de actividades feriales de Cataluña. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias con la Generalitat de Cataluña y con la adminstración del estado y de las obligaciones sociales con la seguridad social. Cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 32.1, 32.3 i 36.4 de la Lei 1/1998, de 7 de enero, de política linguística.

No hay tasas asociadas a este trámite.

Los premios para el año 2019 consisten en un trofeo y un diploma acreditativo para cada una de las instituciones galardonadas.

Los premios se concederan en el marco del Congreso de Ferias de Cataluña, que este año se realizará en la ciudad de Sabadell entre el 20 y el 21 de noviembre.

Los premios se pueden declarar desiertos si la comisión de evaluación lo considera oportuno.