• Comparte a Telegram
 • Comparte a WhatsApp
 • Imprimir
Instalación generadora de autoconsumo acogida a la venta excedentes de 10KW a 100kW

Solicitar la autorización de explotación definitiva y la inscripción definitiva al RIPRE (nueva instalación y ampliación/reducción de todas las instalaciones, excepto fotovoltaicas)

Solicitar la autorización de explotación definitiva y la inscripción definitiva al RIPRE (nueva instalación y ampliación/reducción de todas las instalaciones, excepto fotovoltaicas) 22035 - Instal·lació generadora acollida a venda de tota l’energia produïda de 10 kW a 100kW Departament d'Empresa i Coneixement

A la hora de hacer el trámite hay que elegir el formulario adecuado dependiendo del tipo de instalación y de la acción que se quiera hacer.

Así pues, a la hora de tramitar, en el apartado 'Paso 1. Comunicar> Por Internet', se debe elegir el formulario dependiendo de:

 • Si es una nueva instalación
 • Si es una ampliación/reducción de una instalación 

Este trámite se puede solicitar en cualquier momento.


Documentos a presentar per empezar el tràmite
 • Annex de dades tècniques d'una instal·lació generadora acollida a la venda  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 103,66 kB ]
 • Document de constitució de la Societat o Comunitat (només en el cas que es tracti d'una societat diferent de SL i SA)
 • Projecte de la instal·lació  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 299,01 kB ]
  Projecte tècnic de la instal·lació, signat per facultatiu competent. Els projectes complementaris als diferents tipus d'instal·lacions sotmeses a reglaments de seguretat industrial específics, s'han de tramitar independentment segons la reglamentació corresponent.
 • Certificat de direcció i acabament d'obra CFO  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 92,83 kB ]
 • Declaració del tècnic competent
  Aquest document s'ha de presentar en el cas en què els documents 'projecte i CFO' no estiguin visats ni incorporin el certificat de professionalitat del tècnic. En aquesta declaració el tècnic, hauria de fer constar les seves dades personals: nom, cognoms i titulació, indicant que te la titulació adequada per poder signar el projecte o el CFO del que es tracti i que no està inhabilitat professionalment.
 • Contracte tècnic amb l'empresa distribuïdora
  Contracte subscrit amb l'empresa elèctrica titular de la xarxa de distribució a la qual es connecta la instal·lació. En el cas de mantenir el mateix contracte que l'anterior titular, s'haurà d'aportar l'addenda signada pel nou titular i per l'empresa elèctrica on es subroguen tots els drets i deures de l'anterior. Aquest contracte és obligatori per a tot tipus d¿instal·lacions exceptuant les d¿autoconsum de potència igual o inferior a 15 kW ubicades en sòl urbanitzat amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística establerta en l'article 21.3 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
 • Copia de la concesión del aprovechamiento hidroeléctrico (sólo para tecnología hidroeléctrica)
  En el caso de minicentrales hidroeléctricas. Debe ir a nombre del solicitante. En su defecto, acompañar una fotocopia de la instancia de solicitud del cambio de titular hecho al organismo correspondiente (ACA, ..).
 • Full de Declaració de dades històriques de producció i consums d'energia (només per a tecnologies amb aprofitament d'energia tèrmica)  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 88,47 kB ]
 • Còpia de l'autorització pel consum de residus (només per a les tecnologies següents: biomassa, biogàs, residus i solar termoelèctrica)
 • Informe gestor xarxa (procedim accés-connexió)
  Informe del gestor de la xarxa que acredita que s'han completat els procediments d'accés i connexió. Aquest informe és obligatori per totes les instal·lacions acollides a la venda de tota l'energia i per totes les instal·lacions d'autoconsum acollides a la venda d'excedents, exceptuant les d'autoconsum de potència igual o inferior a 15 kW ubicades en sòl urbanitzat amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística establerta en l'article 21.3 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre.
 • Certificat de compliment de punts de mesura, amb detall del Codi de la Instal·lació de producció a efectes de Liquidació (CIL)

Pulse para obtener el importe de la tasa a liquidar 

Información Complementaria

El importe de la tasa varía según el valor del proyecto.

Hay que tener en cuenta que cuando se calcula el importe de la tasa, se debe expresar los decimales con un punto. No se debe utilizar la coma. Por otra parte, no se debe utilizar el punto para separar los millares.