• Comparte a Telegram
  • Comparte a WhatsApp
  • Imprimir
Actividad minera. Pozos

Solicitar la apertura o la modificación de un pozo

Solicitar la apertura o la modificación de un pozo 9051 - Activitat Minera: Pous Departament d'Empresa i Coneixement

Este trámite se puede solicitar en cualquier momento.


Documentos a presentar per empezar el tràmite
  • Proyecto técnico
    Projecte tècnic signat per tècnic titulat de mines, el contingut mínim serà el següent: 1.- Memòria: Haurà de contenir com a mínim els següents apartats: a) Estudis previs -Mètodes utilitzats i resultats obtinguts -Terrenys que es preveu travessar. b) dades de l'aqüífer: -aqüífer que es preveu explotar -característiques conegudes -cabal que es preveu extreure c)descripció de la captació projectada -tipus -profunditat -mètode de perforació -entubat, diàmetre -zones d'admissió -cementacions -filtre i empacat de graves -desenvolupament,protecció sanitària,croquis constructiu,característiques de llots, ciment i maquinària a emprar,-coordenades de la captació (projecció UTM) d)normes de seguretat durant i post- obra e)possibles afeccions a altres captacions 2.-Pressupost, termini d'execució, empresa constructora, mitjans tècnics i humans. 3.- Plànols: -de situació de la finca (1:25.000 - 1:10.000) -localització del pou (1:2.000 - 1:500) respecte a límits de la finca.
  • Aceptación de nombramiento de director facultativo  [/system/modules/cat.vass.wcmResponsive.formatters.llista/formatters/doc icon, 83,46 kB ]

Pulse para obtener el importe de la tasa a liquidar 

Información Complementaria

El importe de la tasa es variable, en función del presupuesto.