• Comparte a Telegram
  • Comparte a WhatsApp
  • Imprimir

Noticies

04/06/2013 17:07
Pla Estratègic Turisme

 •        Aquest document defineix els principis bàsics del model turístic de Catalunya a mig termini, i també estableix les directrius a llarg termini amb l’any 2020 com a horitzó.
 
•        El Pla es basa en desenvolupar un model turístic amb criteris de competitivitat sostenible mantenint l'equilibri entre la quantitat i la qualitat del turisme.
 
El Govern de la Generalitat ha presentat avui el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya per al període 2013-2016. Aquest document defineix els principis bàsics del model turístic de Catalunya a mig termini i orienta la política turística de tots els agents del sector, públics i privats, especialment la de la Generalitat de Catalunya. El document també estableix les Directrius Nacionals de Turisme amb l’any 2020 com a horitzó.
 
Catalunya és una de les principals destinacions turístiques mundials. Per mantenir la posició de lideratge ha d’adaptar-se al les noves realitats socials i econòmiques derivades dels canvis en la demanda turística i la competència amb altres destinacions. Les novetats en els sistemes d’informació i comunicació, la millora de la qualitat i anticipar-se a l’evolució futura del turisme són altres factors que el Pla aprovat avui té en compte. Tal com ha dit el conseller en roda de premsa “hem de mantenir el lideratge que avui té Catalunya”.
 
El Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 conté les pautes per desenvolupar un model turístic regit per criteris de “competitivitat sostenible”. En aquest sentit, el conseller ha volgut remarcar que “Catalunya serà indústria o no serà. Però Catalunya ha de conciliar la seva vocació industrial amb la seva vocació turística i el fet de ser una zona estratègica”.
 
Això és l’equilibri de la quantitat amb la qualitat del turisme, sent tractor d’un turisme de valor afegit que permeti assegurar-ne la seva continuïtat futura sobre la base de la sostenibilitat econòmica, mediambiental, cultural i social.
 
Per aconseguir-ho, cal una nova orientació en la governança del turisme, que permeti la participació i implicació de tots els agents turístics en l’orientació i consecució dels resultats previstos. En aquest sentit, la formulació del Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i les Directrius Nacionals de Turisme 2020 ja han comptat amb una àmplia participació i aportació d’agents públics i privats del sector turístic, a través d’entrevistes a persones clau del sector, taules de treball i enquestes i qüestionaris tant a professionals del sector turístic català i estranger.
 
El Pla Estratègic, les Directrius Nacionals i el Pla de Màrqueting Turístic conformen “l’Estratègia de Turisme 2020 de Catalunya”.
 
Pel que fa al Pla de Màrqueting Turístic de Catalunya, presentat recentment, recordar que estableix les línies prioritàries per a la promoció turística de Catalunya. Aquest document és el reflex de com vol presentar-se i vendre’s Catalunya al món. El pla assenyala una nova manera de treballar i de fer promoció turística, amb nous productes dissenyats segons les exigències i requeriments dels mercats, amb una col•laboració publico-privada més estreta i amb fórmules innovadores i al mateix temps rendibles.
 
Pla d’actuacions
 
El Pla Estratègic s’estructura a partir de les següents cinc Directrius Nacionals de Turisme que fonamenten l’estratègia turística de Catalunya en l’horitzó 2020:
 
1. Un projecte de país internacional. El turisme com a un dels fonaments del projecte nacional de Catalunya, amb una projecció cada cop més internacional.
2. Catalunya, destinació de destinacions. Catalunya, un conjunt harmònic de destinacions autònomes, sostenibles i competitives.
3. El producte, base del màrqueting. Una oferta de qualitat orientada a una demanda de qualitat.
4. Una direcció de turisme transversal. Intel•ligència, eficiència i influència transversal com a fonaments de la direcció general de Turisme.
5. Excel•lència. Formació, innovació, idiomes i noves tecnologies com a elements clau per a l’excel•lència.
Cada una d’aquestes grans directrius té vinculat un programa d’actuacions i uns objectius específics:
1. Programa de Governança. Per dur a terme el Pla Estratègic s’ha d’establir el marc de governança clar i efectiu i articular una política d’estat a llarg termini en matèria turística amb el compromís de tots els departaments de govern i de l’administració.
2.    Programa de Destinacions. Aquest és el programa que ha d’assentar les bases del desenvolupament a l’espai turístic sota el model de competitivitat sostenible. Alguns dels objectius són crear nous instruments d’ordenació i planificació de l’ús de l’espai turístic, generar experiències pilot per crear nous models de destinacions intel•ligents, i augmentar la qualitat de l’experiència turística.
 
3. Programa de Producte. Desenvolupar una oferta de productes turístics diversificada, competitiva i sostenible que permeti competir en un entorn internacional i atreure un perfil de clients cada cop més segmentat i exigent.
4.    Programa d’Administració i Gestió. Té com a missió adequar el model organitzatiu i les eines de gestió de l’administració de turisme amb criteris d’eficiència i eficàcia per assumir adequadament els reptes que planteja el Pla Estratègic.
 
5. Programa d’Excel•lència: elements com la formació, la tecnologia, la innovació, els idiomes i la responsabilitat social són alguns dels essencials que el programa proposa. La finalitat és posicionar Catalunya a l’avantguarda de les destinacions turístiques internacionals.
 
39 projectes identificats

La implementació d’aquests cinc programes del Pla Estratègic de Turisme requereix la definició d’unes actuacions detallades que facilitin la concreció dels objectius i línies estratègiques del Pla.
 
El Pla identifica els següents 39 projectes, on es detallen els eixos de treball i els objectius operatius per a la seva realització:
Programa 1. Sistema de governança
 
1.1  Marc d’acord
 
-       Projecte 1.1.1 Establiment del Pacte Nacional per al Turisme
 
1.2  Eines de governança
 
-       Projecte 1.2.1 Posada en marxa de la Taula de Turisme, amb una finestra de participació online
-       Projecte 1.2.2 Impuls de la Comissió Interdepartamental i de la Plataforma Inter administrativa de Turisme
-       Projecte 1.2.3 Establir canals d’interlocució transversalment representatius
 
1.3  Dinamització empresarial i internacional
 
-       Projecte 1.3.1 Impuls d’un servei d’acompanyament a empreses, emprenedors i inversors en turisme, amb una vocació clarament internacional
-       Projecte 1.3.2 Desenvolupament d’un marc per al finançament de projectes turístics
 
Programa 2. Desenvolupament de destinacions
 
2.1 Territori
 
-       Projecte 2.1.1 Pla sectorial territorial de turisme
-       Projecte 2.1.2 Catàleg digital dels paisatges turístics
-       Projecte 2.1.3 Implementació del pla TiTde senyalització turístic
 
 
2.2 Oferta i Infraestructures
 
-       Projecte 2.2.1 Pla director de rehabilitació de la planta d’allotjament obsoleta
-       Projecte 2.2.2 Pla d’eficiència energètica i energia renovable al sector turístic
-       Projecte 2.2.3 Pla de regularització dels habitatges d’ús turístic
-       Projecte 2.2.4 Pla de mobilitat turística
 
2.3 Qualitat
 
-       Projecte 2.3.1 Pla operatiu del sistema de qualitat turística
 
2.4 Gestió
 
-       Projecte 2.4.1 Manual del model de destinacions turístiques
-       Projecte 2.4.2 Projecte pilot de smart destinations
 
Programa 3. Desenvolupament de producte
 
3.1 Gestió de producte
 
-       Projecte 3.1.1 Plans directors dels productes turístics de Catalunya
-       Projecte 3.1.2 Rutes turístiques de Catalunya
-       Projecte 3.1.3 Disseny i conceptualització d’experiències turístiques
 
3.2 Grans projectes
 
-       Projecte 3.2.1 Catàleg de grans projectes turístics
 


Programa 4. Administració i Gestió Turística
 
4.1 Normativa
 
-       Projecte 4.1.1 Pla de reducció dels costos regulatoris de l’activitat turística
-       Projecte 4.1.2 Actualització de la Llei de Turisme
 
 
4.2 Organització i gestió
 
-       Projecte 4.2.1 Enfortiment de l’estructura organitzativa de direcció i gestió turística nacional
-       Projecte 4.2.2 Gestió del fons per al foment del turisme (impost turístic)
-       Projecte 4.2.3 Adaptació de la xarxa d’oficines de màrqueting i informació turística
 
4.3 Intel•ligència
 
-       Projecte 4.3.1 Enfortiment de la unitat del coneixement i intel•ligència de mercat
-     �� Projecte 4.3.2 Execució del pla estadístic d'investigació turística
-       Projecte 4.3.3 Creació del Compte Satèl•lit de Turisme a Catalunya
-       Projecte 4.3.4 Desenvolupament d’un sistema SIG al sector turístic de Catalunya
 
Programa 5. Excel•lència
 
5.1 Formació
 
-       Projecte 5.1.1 Pla Director de la Formació Professional en Turisme
-       Projecte 5.1.2 Pla de millora i internacionalització dels programes universitaris en turisme
-       Projecte 5.1.3 Pla de foment del coneixement dels idiomes en el sector
 
5.2 Innovació i tecnologia
 
-       Projecte 5.2.1 Pla operatiu TIC Turisme
-       Projecte 5.2.2 Impuls de les Aules Territorials d’Innovació Turística i els Premis a la Innovació
-       Projecte 5.2.3 Benchmarking internacional de models de negoci turístic innovadors i creatius
 
5.3 Sensibilització social
 
-       Projecte 5.3.1 Campanya de sensibilització “Turisme i Societat”
-       Projecte 5.3.2 Campanya de sensibilització ”Turisme i Responsabilitat Social Corporativa”
 
5.4 Sostenibilitat Ambiental
 
-       Projecte 5.4.1 Campanya de sensibilització “Canvi Climàtic”
-       Projecte 5.4.2 Campanya de sensibilització ”Ecoeficiència”
 
Amb l’execució d’aquests projectes els objectius per al 2016 seran augmentar la despesa i els ingressos dels turistes, amb especial incidència en el període de setembre a juny. També es vol aconseguir una augment de l’estada promig del turista, l’índex de repetició i com aspecte molt important, augmentar l’índex de satisfacció dels turistes. Altres objectius del Pla Estratègic per al 2016 són millorar l’equilibri territorial del PIB turístic i l’ús turístic que se’n fa del patrimoni natural i cultural. Per últim, i vinculat a l’àmbit del màrqueting, aquest Pla emfatitza la necessitat d’incrementar el poder de la marca Catalunya.