• Imprimeix

Drets de les persones interessades

La Llei 15/1999, de 13 de desembre, i normativa de desplegament, atorga a les persones una sèrie de drets en matèria de protecció de les seves dades de caràcter personal:

Dret d'accés

Aquest dret habilita la persona interessada per sol·licitar i obtenir gratuïtament informació de les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament, l'origen de les dades i les comunicacions efectuades o que es prevegin fer, d'acord amb l'article 15 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre.

Una vegada rebuda la sol·licitud, l'òrgan responsable del tractament disposa d'un mes per tal de respondre a la sol·icitud d'accés.

Dret de rectificació

Mitjançant el dret de rectificació, la persona interessada pot corregir aquelles dades personals que resultin inexactes o incompletes, tal com estableix l'article 16 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre.

També rep la denominació de dret a l'oblit. El dret de cancel·lació implica l'existència de dades personals innecessàries. Una vegada exercit el dret per part de la persona interessada, es bloquegen les dades personals en qüestió i només es conserven a disposició de les administracions públiques, els jutges i els tribunals per a l'atenció de possibles responsabilitats derivades del tractament durant el termini de prescripció d'aquestes.

Complert aquest termini de bloqueig, s'han de suprimir les dades (article 16 de la LOPD).

Una vegada rebuda la sol·licitud, l'òrgan responsable del tractament ha de donar resposta a la sol·licitud en un termini de deu dies.

Dret de cancel·lació

També rep la denominació de dret a l'oblit. El dret de cancel·lació implica l'existència de dades personals innecessàries. Una vegada exercit el dret per part de la persona interessada, es bloquegen les dades personals en qüestió i només es conserven a disposició de les administracions públiques, els jutges i els tribunals per a l'atenció de possibles responsabilitats derivades del tractament durant el termini de prescripció d'aquestes.

Complert aquest termini de bloqueig, s'han de suprimir les dades (article 16 de la LOPD).

L'òrgan responsable de tractament disposa de 10 dies per donar compliment al dret de cancel·lació des de la recepció de la sol·licitud.

Què significa bloquejar les dades?

Bloquejar les dades significa fer que no sigui possible accedir a les dades per part del personal que disposi habitualment de l'accés. Per exemple, limitant-hi l'accés a una persona amb la màxima responsabilitat. Per a fitxers automatitzats, es podria emmagatzemar la informació sota qualsevol dispositiu de seguretat que exigeixi clau d'accés per accedir a les dades. Per a fitxers en suport paper, es podria emmagatzemar la documentació que conté les dades en un lloc al qual únicament la persona responsable pugui tenir accés.

Dret d'oposició

És el dret d'un mateix a sol·licitar gratuïtament que no es tractin les seves dades personals. Aquest dret es pot exercir en els casos següents:

  • Quan no sigui necessari el seu consentiment per tractar les dades sempre que hi hagi un motiu legítim fonamentat relatiu a una situació personal concreta i cap llei no digui el contrari.
  • Quan es tracti de fitxers amb una finalitat publicitària i de prospecció comercial.

L'òrgan responsable té deu dies per respondre a la sol·licitud des de la recepció d'aquesta.