Barcelona Declaration "Better places to live, better places to visit"

La declaració de Barcelona "Millors Llocs per viure, millors llocs per visitar", és fruit del diàleg paneuropeu sobre el turisme i el patrimoni cultural promogut aquest any per NECSTouR com una contribució de les principals regions europees del turisme a l'Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018.

La Declaració pretén demostrar el que els sectors del turisme i el patrimoni cultural poden aconseguir treballant més estretament, en benefici dels ciutadans europeus i del patrimoni cultural, així com de les empreses, visitants i destinacions. A més, assumeix el compromís col·lectiu d'ambdós sectors cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible (SDGs).

Els 5 Principis de la Declaració s'han d'aplicar conjuntament per equilibrar de forma responsable els usos del patrimoni cultural, les demandes de la indústria turística i les necessitats de la comunitat local. Aquests són:

  1. Governabilitat intel·ligent i inclusiva,
  2. Afegir valor al sentit del lloc,
  3. Utilitzar una visió holística per a la comercialització i la preservació,
  4. Balancing Place, People and Business,
  5. Connexió de persones a persones.

La Declaració s'ha redactat en cooperació amb Europa Nostra, la Comissió Europea de Viatges i la Xarxa Europea de Turisme Cultural, amb el suport de l'European Heritage Alliance 3.3. Durant la Conferència, aquestes organitzacions van expressar el seu suport a la iniciativa, així com al Sr. Francisco José Millán Mon - Membre del Parlament Europeu - i representants de la Comissió Europea DG-EAC i el Comitè Europeu de les Regions - Comissió NAT.

Pla de certificació Biosphere Responsible Tourism

Catalunya s’ha convertit en la primera destinació turística integral del món en rebre la certificació Biosphere Responsible Tourism. Aquest segell acredita la responsabilitat de les destinacions turístiques, després de dur a terme un procés de definició, validació, auditoria i certificació on es tenen en compte criteris de qualitat, medi ambient i sostenibilitat, com ara la responsabilitat social, la conservació dels béns culturals, la satisfacció de les expectatives dels turistes sobre la destinació i la millora de la qualitat de vida de la població acollidora.

La Visió 2020 pel Turisme Responsable de Catalunya: La Declaració de Barcelona

El sector públic i privat relacionat amb el turisme han acordat certs criteris, directrius i compromisos a implementar per al futur desenvolupament del turisme en el nostre territori. Un turisme en pro de l’impuls de “millors llocs per viure, i en conseqüència, millors llocs per visitar”, valorant el resident, l’entorn i el ciutadà en trànsit.

Plans de foment territorial del turisme

Els darrers dos exercicis, 2014 i 2015, la Direcció General de Turisme ha impulsat una línia d’ajuts a ens locals per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme que tenen com a base poder establir un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat basat en l’equilibri territorial, la diversificació de l’oferta, l’orientació a la demanda, la desestacionalització i la innovació, que permeti fer del turisme una activitat generadora de riquesa i ocupació, garantint en tot moment la sostenibilitat de les actuacions que s’han de dur a terme.

Així doncs, entre les actuacions en les quals vol tenir incidència, trobem millores d’accessibilitat, la recuperació d’espais que redundi en la millora de la qualitat de la destinació, millores en equipaments i instal·lacions, i inversions destinades exclusivament a la millora de l’eficiència energètica.

En aquesta línia, s’han invertit els imports de 6.455.000 € per a la convocatòria bianual oberta l’exercici 2014 i, novament, 6.500.000 € per a la convocatòria (en aquest cas triennal) oberta enguany, 2015. 

El 2014 s’hi van presentar 113 projectes i es van poder atorgar 17 subvencions, l’import màxim de les quals va ser de 500.000 €.

Enguany, s’hi han presentat 81 projectes i s’han pogut resoldre favorablement 21 subvencions, l’import màxim de les quals ha estat de 400.000 €.

Ajuts contra l’obsolescència hotelera

Enguany i per segona vegada (vam començar amb una convocatòria el 2014), la Direcció General de Turisme ha aprovat una línia de concessió d’ajuts en forma de préstecs bonificats per als establiments hotelers, que té per objectiu la rehabilitació de la planta hotelera obsoleta. Es tracta d’uns ajuts per a establiments hotelers mitjançant els quals –en cas que reuneixin els requisits establerts, com ara tenir una antiguitat mínima de 25 anys i estar situats en poblacions de menys de 150.000 habitants, i tinguin una viabilitat econòmica acreditada– aquests es podran beneficiar d’uns préstecs a un interès molt competitiu. Aquesta línia ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’ICF.

El que es pretén amb aquesta línia és que els establiments hotelers realitzin inversions en reformes que permetin avançar en la rehabilitació i vèncer l’obsolescència, millorant la qualificació energètica com a mínim en una lletra, adequant-se a les directrius i programes inclosos en el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-2016 (PETC) i les directives nacionals 2020.

En aquest sentit, la primera premissa del PETC estableix inequívocament que el model de turisme de sol i platja massiu de gran èxit del començament dels anys 80 ha quedat obsolet a causa de la manca d’innovació, diversificació i reinversió. Per això, és necessari apostar (i aquest seria un instrument per fer-la realitat) per una oferta diversificada, de qualitat, sostenible i responsable, que són els objectius prioritaris de la present línia d’ajuts.

Pla de foment del turisme de natura als espais naturals protegits

La Direcció General de Turisme, amb la col·laboració de la Direcció General de Polítiques Ambientals, ha impulsat aquest 2015 un projecte per dinamitzar turísticament els parcs naturals i els espais naturals protegits, garantint sempre un ús responsable i sostenible d’aquests i el respecte a l’entorn i a les poblacions locals. Per fer-ho possible s’ha aprovat el Pla de foment del turisme de natura als espais naturals protegits de Catalunya (NaturCat2020).

L’elecció d’aquesta temàtica queda recollida en el PETC, on es defineixen els principis bàsics del model turístic de Catalunya. Aquest Pla va detectar com a oportunitat la posada en valor de la gran diversitat de recursos naturals i culturals en forma de productes i experiències turístiques competitives i sostenibles; per a això s’intenta, amb el present pla de foment NaturCat2020, avaluar el sector ecoturístic i impulsar un model de turisme de natura responsable que posicioni Catalunya com a referent en aquest sector.

Cal reiterar que l’objectiu d’aquest treball es considera sempre des del prisma del turisme de natura, respectuós amb l’entorn i les poblacions locals, coincidint amb el concepte d’”ecoturisme”, en què la principal motivació del visitant és conèixer i gaudir de la natura i el paisatge així com de les expressions culturals tradicionals que hi té associades.

El Pla NaturCat2020 s’estructura en una primera fase de diagnosi (DAFO) de la situació del turisme de natura a Catalunya i de la situació dels espais naturals protegits. En segon lloc, s’ha intentat –mitjançant un estudi de benchmarking amb casos internacionals d’èxit– establir quin és el model de gestió del turisme de natura que ens ha semblat més adient, per prendre’l com a model. Per últim, com a tercera fase i conseqüència de les dues primeres, s’ha establert un pla d’actuacions a desenvolupar que ens permeti arribar a construir aquest model d’èxit que ens hem fixat com a fita. I és en això darrer on actualment s’està treballant:

Recentment (el passat 18 de setembre), s’ha constituït la Taula d’Ecoturisme de Catalunya, que vol ser una plataforma estable participativa de reflexió i treball integrada per professionals i experts d’àmbit públic i privat vinculats al sector de l’ecoturisme a Catalunya. La tasca d’aquest ens s’orienta a aconseguir la definició, la implantació i el seguiment dels programes d’actuació que s’ha acordat que cal portar a terme per assolir el model d’èxit esperat.

A fi de poder treballar més intensament sobre determinades qüestions o prioritats que la mateixa Taula ha plantejat, s’han creat tres subgrups de treball, que són els següents:

1)      Grup de treball per a l’establiment del mapa i el catàleg de recursos ecoturístics que podríem considerar top i que treballa amb la intel·ligència de mercat.
2)      Grup de treball per a una base de dades dels equipaments i itineraris d’ús ecoturístic existents i els seus estàndards de qualitat i manteniment.
3)      Grup de treball sobre la formació harmonitzada de les guies de natura.

Data d'actualització:  20.07.2020