La Llei 13/2002 de Turisme de Catalunya, el Decret de Turisme 75/2020 i la resta de disposicions reglamentàries en matèria turística, en la línia del que també recull la Directiva europea 2006/123/CE de serveis en el mercat interior, comparteixen com a objectiu explícit el de fomentar un alt nivell de qualitat del serveis turístics propis mitjançant les polítiques de qualitat adients per tal de disposar d'un sistema de qualitat integral, integrador i universal. El sistema català de qualitat turística, l'estructuració del qual recull l'Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre, és el conjunt d'eines i instruments tècnics, jurídics, econòmics i humans que l'administració turística de Catalunya i els agents privats del sector turístic disposen i gestionen amb la finalitat de garantir la projecció competitiva de Catalunya com a destinació turística d'alt valor afegit. El sistema de qualitat turística de Catalunya s'estructura en dos grans àmbits funcionals: la categorització i l'excel·lència turístiques. La categoria turística identifica les característiques específiques de cada empresa, establiment o activitat concreta. L'excel·lència permet determinar i garantir a l'usuari que la gestió de l'oferta turística sol·licitada i l'atenció al client satisfaran les seves expectatives en relació amb les característiques de l'empresa, establiment o activitat reconegudes i anunciades.