És un tribut propi de la Generalitat de Catalunya que grava la singular capacitat econòmica de les persones físiques que es posa de manifest en l'estada, per dies o fraccions, amb pernoctació o sense, en algun dels establiments i equipaments a què fa referència l'article 26.3 de la Llei 5/2017, del 28 de març. L'impost també pretén internalitzar les possibles externalitats que el turisme pot causar en les zones d'alta concentració turística.

Els ingressos derivats de l'impost sobre les estades en establiments turístics resten afectats a la dotació del Fons per al foment del turisme (Fons o FFT), per atendre les finalitats que s'hi determinen a l'article 49.1 de la Llei esmentada.