És aquell que es cedeix sencer, pel seu propietari/ària, directa o indirectament, a tercers, a canvi d'un preu, per períodes de temps continu iguals o inferiors a 31 dies. No se’n permet la cessió per estances.

No es podran cedir habitatges que no estiguin degudament habilitats per l’ajuntament on estiguin ubicats.

La destinació d’un habitatge d’ús turístic ha de ser compatible amb la regulació dels usos d’on estigui situat i amb la normativa civil que li sigui d’aplicació.

El titular és el propietari/ària  que ha disposar de la  corresponent habilitació municipal.  La seva comercialització i gestió es pot encomanar a una tercera persona (intermediària o gestora).

 • Requereix de la corresponent habilitació de l’ajuntament on s’ubiqui.
 • La destinació d’un habitatge d’ús turístic ha de ser compatible amb la regulació dels usos d’on estigui situat i amb la normativa civil que li sigui d’aplicació.
 • Ha de disposar de la cèdula d'habitabilitat.
 • Ha de satisfer, en tot moment, les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general. Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.
 • El propietari/ària, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a l’ajuntament, a les persones usuàries i als veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic
 • Ha de garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.

 

S'ha de posar en coneixement de l'ajuntament l'inici de l'activitat mitjançant la presentació de la documentació corresponent al portal electrònic de la finestreta única empresarial, FUE (Canal Empresa).

Canal Empresa

Tramitació d'allotjaments turístics

Des del moment que el propietari/ària presenta la documentació corresponent al portal electrònic de la finestreta única empresarial, FUE (Canal Empresa). Una vegada legalitzat l'habitatge, l'ajuntament ho notifica al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) el qual inscriu l'habitatge i comunica al titular el Número de Registre de Turisme de Catalunya (NIRTC). Aquest número ha de constar en tota mena de publicitat, promoció o comercialització.

Transitòriament aquells titulars que hagin comunicat l'inici de la seva activitat i encara no disposin del NIRTC a l'efecte de complir amb l'obligació de fer constar el número (NIRTC) en tota mena de publicitat supliran la seva exhibició per la del número provisional que dona el portal electrònic FUE (Canal Empresa) en presentar la declaració. El propietari/ària ha de substituir el número provisional pel NIRTC una vegada notificat.

RTC

Registre de turisme de Catalunya

NIRTC

Número de Registre de Turisme de Catalunya

Perquè l'exercici d'aquesta activitat s'ha de desenvolupar dins la legalitat. L’habilitació de l'habitatge obre l'activitat a un millor posicionament en el mercat, gràcies a les polítiques de promoció i a la possibilitat de categorització.

L'habitatge legalitzat es beneficia de la difusió i promoció turística que es fa mitjançant la Guia oficial d'allotjaments turístics, i al portal de promoció turística de Catalunya

 

Que l’exercici de l'activitat d’allotjament turístic il·legal és constitutiva d’infracció greu o molt greu amb multes que van dels 3.001 als 600.000 euros. En poden ser responsables els propietaris, les persones que duen a terme l’activitat i les persones que hi col·laboren que podran ser sancionades per l'ajuntament o per la Generalitat de Catalunya.

La no legalització de l'activitat implica una pèrdua efectiva de competitivitat de la destinació turística, i una competència deslleial davant dels allotjaments que sí estan legalitzats.

 

Per l'exhibició del número d'inscripció en el Registre de Turisme de Catalunya (NIRTC), en tota mena de publicitat, promoció o comercialització on s'anunciï l'habitatge. d'ús turístic. També per l’exhibició del NIRTC en un lloc visible i fàcilment accessible de l’habitatge.

NIRTC

Número de Registre de Turisme de Catalunya

Consulteu els Habitatges d’ús turístic inscrits al RTC.

Llistats d'empreses i establiments turístics

 • Disposar de cèdula d’habitabilitat. No pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula d’habitabilitat. La seva capacitat màxima no pot excedir de 15 places.
 • Els habitatges habilitats amb anterioritat al 26 d’agost del 2020, data d'entrada en vigor del Decret 75/2020 de 4 d’agost, de turisme de Catalunya que tinguin d’acord amb la cèdula una capacitat superior a 15 places, no estan sotmesos a la limitació de 15 places, excepte quan es produeixi un canvi de capacitat o un canvi de titularitat.
 • Ha de satisfer, en tot moment, les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general. Ha d'estar suficientment moblat i dotat dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata, i en perfecte estat d'higiene.
 • El propietari/ària, o la persona gestora en qui delegui, ha de facilitar a l’ajuntament, a les persones usuàries i als veïns el telèfon per atendre i resoldre de manera immediata consultes i incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic
 • Ha de garantir un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.
 • Lliurar a les persones usuàries un document que reculli les normes de convivència acordades per la comunitat de propietaris on s'integra l'habitatge, si n'hi ha. Aquest document ha d'estar redactat, com a mínim, en català, castellà, anglès i francès.
 • Exhibir en un lloc visible i fàcilment localitzable per a les persones usuàries la comunicació del NIRTC, la seva capacitat màxima i el telèfon del servei d'assistència i manteniment.
 • Exhibir el NIRTC en tota mena de publicitat.
 • Requerir a la persona usuària perquè abandoni immediatament l'habitatge, en el cas que atempti contra les regles bàsiques de la convivència o incompleixi ordenances municipals dictades a aquest efecte.
 • No impedir i facilitar l'actuació inspectora de les autoritats competents.
 • Remetre a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgen, d'acord amb la normativa de seguretat ciutadana.
 • Recaptar l'impost sobre les estades en establiments turístics (IEET). Això significa que l'usuari de l'habitatge d'ús turístic està obligat al pagament d'aquest impost, que es realitza al final de l'estada, amb el lliurament previ de la factura per part del propietari, qui haurà de presentar, en el seu moment, la liquidació davant l'Agència Tributària de Catalunya.

La legislació turística no predetermina cap forma contractual concreta en què s'hagi de materialitzar aquesta cessió, que pot ésser realitzada en qualsevol de les formes admeses en dret.

La categorització es voluntària, i es realitza d'acord amb el sistema de qualitat turística de Catalunya. Un habitatge d'ús turístic es pot categoritzar sempre que estigui degudament legalitzat, i permet identificar i estructurar els habitatges en funció de les prestacions i serveis que ofereixen, en cinc categories, d'una a cinc claus.

Per categoritzar un habitatge d'ús turístic s'ha d'emplenar una sol·licitud de categorització d'habitatge d'ús turístic i un qüestionari d'autoavaluació.

L'ordenació municipal d'usos del sector on es trobi ubicat l'habitatge, pot limitar o condicionar aquest ús.

Els Estatuts de la comunitat de propietaris, inscrits en el Registre de la propietat, també poden limitar aquest ús en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.

Els establiments públics es caracteritzen per ser edificis, locals o recintes accessibles a la concurrència pública, no podent-se restringir el seu lliure accés per raó de qualsevol condició o circumstància personal o social. Tenen la consideració de local públic els establiments d'allotjament turístic, és a dir: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
En canvi, l'habitatge d'ús turístic no té la consideració de local públic.

No, són realitats diferents. Els apartaments turístics són establiments que presten servei d'allotjament temporal en edificis o conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis, com a establiments únics o com a unitats empresarials d'explotació amb els serveis turístics corresponents. No han de disposar de cèdula d'habitabilitat.