Els habitatges d'ús turístic tenen la consideració d'empreses turístiques d'allotjament, i requereixen el títol habilitant corresponent exigit per la normativa vigent per a iniciar l’activitat. D'aquesta manera, es garanteix una qualitat mínima exigible, i s'equiparen a la resta d'allotjaments turístics que necessiten dels permisos o llicències pertinents per desenvolupar la seva activitat.

El títol habilitant per a l'exercici de l'activitat d'habitatge d'ús turístic, l'atorga l'ajuntament del municipi on està ubicat l'habitatge. Els ajuntaments poden establir procediments de control periòdic d'aquesta activitat en els termes, els terminis i les condicions que estableixin en les ordenances respectives. En cas que resultin desfavorables, els controls periòdics, poden comportar l'extinció d'aquest títol.