Les empreses turístiques són aquelles que es dediquen professionalment a la prestació de serveis turístics retribuïts d'allotjament, i es classifiquen en:

Establiments hotelers

Presten servei d’allotjament temporal en unitats d’allotjament als usuaris turístics, com a establiment únic o com a unitat empresarial d’explotació amb els serveis turístics corresponents.

Poden obtenir de l’Administració, independentment del grup i la categoria que els corresponguin, el reconeixement d’una especialitat o una tipologia concreta, i han d’exhibir en aquest cas el distintiu corresponent.

Es classifiquen en dos grups:

 1. Grup d'Hotels

A la vegada, es classifica en dues modalitats: a) Hotels i b) Hotels apartament.

Són establiments hotelers que presten el servei d’allotjament en unitats d’allotjament (habitació, apartament o estudi) i que, tant si disposen de serveis complementaris com si no en disposen, resten oberts les vint-i-quatre hores del dia. Els hotels, s’identifiquen amb la lletra “H”, i els hotels apartament, amb les lletres “HA”.

Els hotels i hotels apartament es classifiquen en set categories, que són identificades per estrelles (una estrella o bàsic; dues estrelles; tres estrelles; quatre estrelles; quatre estrelles superior; cinc estrelles i GL o gran luxe).

 1. Grup d'Hostals o pensions

Són establiments hotelers que presten el servei d’allotjament en habitacions que, per la dimensió, l’estructura o les característiques de l’establiment o per la tipologia dels serveis, no assoleixen els nivells exigits als hotels i als hotels apartament.

Establiments d'apartaments turístics

Presten servei d’allotjament temporal en edificis o conjunts continus constituïts en la seva totalitat per apartaments o estudis, com a establiments únics o com a unitats empresarials d’explotació, amb els serveis turístics corresponents. S’identifiquen amb el distintiu "AT".

Establiments de campings

Presten servei d’allotjament temporal en espais d’ús públic degudament delimitats, destinats a la convivència agrupada de persones a l’aire lliure, mitjançant les modalitats següents:

 1. Albergs mòbils (tendes de campanya, caravanes, autocaravanes o qualsevol enginy que pugui ser remolcat per un vehicle de turisme).
 2. Albergs semimòbils (habitatges mòbils o qualsevol altre tipus d’alberg amb rodes que necessiti un transport especial per circular per carretera).
 3. Albergs fixos (bungalous i altres instal·lacions similars).

Els càmpings es classifiquen, d'acord amb les característiques de les seves edificacions, instal·lacions i serveis que s'hi presten, en quatre categories identificades per estrelles: "dues estrelles", "tres estrelles", "quatre estrelles" i "cinc estrelles". Aquest element identificatiu s'ha de situar, de manera molt visible, a l'accés del càmping i a l'entrada de la recepció.

Establiments de turisme rural

Presten servei d’allotjament temporal en habitatges rurals, en règim d’habitacions o de cessió de l’habitatge sencer. No poden ser qualificats, en cap cas, com a establiments de turisme rural els pisos, considerats com a habitatges independents, en un edifici de diverses plantes en règim de propietat horitzontal, on es presta el servei d’allotjament.

Estan situats en el medi rural, dins de nuclis de població de menys de 2.000 habitants o bé aïllats (fora de nucli), integrats en edificacions preexistents anteriors a 1950, que respecten la tipologia arquitectònica de la zona i compleixen amb l’exigència de tranquil·litat i integració en el paisatge. Estan senyalitzats amb el distintiu “TR”.

Es classifiquen en dos grups:

 1. Cases de pagès o establiments d’agroturisme.

La persona titular (pagès o pagesa professional) obté rendes d’activitats agràries, ramaderes o forestals. Les persones usuàries poden conèixer les tasques i activitats pròpies de l’explotació agrària a la qual estan vinculades.

 1. Allotjaments rurals.

La persona titular no està obligada a obtenir rendes d’activitats agràries, ramaderes o forestals.

Ambdós grups es classifiquen, a la vegada, en les 4 modalitats següents:

Habitatges unifamiliars fora de nucli de població:

 1. la Masia.
 2. la Masoveria.

Habitatges unifamiliars dins de nucli de població

 1. la Casa de poble compartida.
 2. la Casa de poble independent.

CARACTERÍSTIQUES

Masia i Casa de poble compartida, són habitatges unifamiliars que comparteix la persona titular amb les persones usuàries turístiques, atès que la persona titular ha d’estar empadronada i residir efectivament a l’establiment. Es presta el servei d’allotjament en règim d’habitacions i, com a mínim, d’esmorzar.

Masoveria i Casa de poble independent, són habitatges unifamiliars on es presta el servei d’allotjament en règim de casa sencera. La persona titular ha d’estar empadronada i residir efectivament o bé a la mateixa comarca o bé als municipis limítrofs de la comarca.

Dins el grup “Cases de pagès”, els establiments de les modalitats de “Masia” i “Masoveria” han d’estar situats a la mateixa explotació agrícola, ramadera o forestal.

Habitatges d'ús turístic

Són habitatges cedits pel seu propietari, directament o indirectament, a tercers, a canvi d’un preu, per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies.

Se cedeixen sencers, i han de disposar de la cèdula d’habitabilitat, com qualsevol altre habitatge, i complir en tot moment les condicions tècniques i de qualitat exigibles als habitatges en general. No poden ser ocupats amb més places que les indicades a la cèdula.

Han d’estar suficientment moblats, i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva immediata disponibilitat, i en perfecte estat d’higiene.

El titular de l’activitat és el seu  propietari, que ha d’obtenir la corresponent habilitació per part de l’ajuntament on estigui situat l’habitatge, mitjançant la presentació d’una declaració responsable de compliment dels requisits exigits per la normativa vigent.

Data d'actualització:  04.12.2017