Altres establiments i activitats d'interès turístic

Tenen aquesta consideració aquells establiments i activitats que sent oferts mitjançant preu, contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori. No estan regulats per la normativa sectorial turística, però es poden inscriure en el Registre de Turisme de Catalunya de forma voluntària.