Xarxa d'Oficines de Turisme de Catalunya

Oficina de Turisme

La Xarxa d’Oficines de Turisme de Catalunya es regula amb el Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya.

Les oficines de turisme són equipaments d’informació, difusió i atenció turística que ofereixen orientació als usuaris turístics per mitjà d’un suport global durant la seva estada i els faciliten informació i prestacions relacionades amb l’allotjament, el transport, els serveis, els espectacles i la resta d’activitats relacionades amb la cultura i el lleure.

Les oficines de turisme integrades a la Xarxa es classifiquen en tres categories, d’acord amb les característiques i el nivell de serveis que assumeixen i garanteixen.

Les oficines de turisme han de prestar els serveis d’informació, difusió i atenció turística en els següents termes:

  • Exposar i posar en coneixement del visitant l'oferta de productes, serveis i recursos turístics existents en l'àmbit territorial de referència de l'equipament o la instal·lació concreta.

  • Interpretar, donar a conèixer i comercialitzar, si escau, els recursos, els productes i els serveis turístics concrets adients a les característiques personals de la persona visitant i de la seva estada. La comercialització de productes i serveis ha de complir les condicions definides a la normativa vigent en matèria d'intermediació turística. En aquest sentit, la comercialització de qualsevol producte o servei turístic exclusivament reservat als agents de viatges només es pot dur a terme amb la seva concurrència. En tot cas s'ha de garantir la igualtat de tracte i la lliure competència per als agents que participen en aquest sector del mercat.

  • Satisfer qualsevol necessitat d'informació, comunicació o servei de caràcter general de la persona visitant, amb consideració especial a les relacionades amb la itinerància, com ara les relatives a l'accés a serveis públics, seguretat ciutadana, mobilitat o drets dels consumidors.

La comunicació de modificacions de dades no essencials de les oficines de Turisme de la Xarxa (dades de contacte: telèfon, mail, pàgina web...) la podeu fer a l'adreça de correu electrònic: registreoficinesturisme@gencat.cat

Destaquem

Declaració Responsable de les Oficines de Turisme de la Xarxa

Alta, baixa, trasllat, canvi categoria i canvi de titularitat

Data d'actualització:  19.08.2020