Els vostres drets

  • Ser atesos amb celeritat i eficàcia.
  • Ser tractats de manera respectuosa.
  • Formular queixes o suggeriments respecte del funcionament de l'oficina de turisme.
  • Garantir la protecció de les dades personals lliurades.
  • Participar en la millora contínua de l'Oficina, mitjançant els canals que aquesta posa a l'abast de tothom.

 
Per un millor servei

  • Respectar el personal de l'oficina de turisme.
  • Respectar-ne la resta d'usuaris.
  • Respectar l'ordre i els criteris d'atenció que estableixi l'oficina.
  • Respectar els horaris del servei.
Data d'actualització:  02.06.2011