La sol·licitud d’adscripció al sistema català de qualitat turística és una decisió voluntària de les empreses, els establiments i els serveis que vulguin optar-hi, i no és un requisit legal per al seu funcionament. L’adhesió al sistema és sempre a través de la sol·licitud concretada en un dels models de categorització, especialització o distinció en excel·lència.

El sistema queda obert a tots els establiments i les empreses turístiques degudament inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya, amb el pagament previ del preu (públic) vinculat a la sol·licitud pròpia de cada model.

Els preus cobreixen els costos originats per la prestació dels serveis de comprovació i verificació del compliment dels requisits, i s’abonen en el moment de sol·licitar l’accés als models concrets o la modificació o la revisió d’aquests. Es preveu que es facin les revisions cada cinc anys, com a norma general.

La presentació de la sol·licitud i del qüestionari d’autoavaluació, degudament formalitzat per la persona titular, inicia el procés de categorització, especialització o excel·lència turística a l’Administració turística. A partir d’aquí es fa una verificació de les dades declarades (comprovació de les dades inscrites al Registre de Turisme de Catalunya, conformitat de la web pròpia de l’establiment...) i d’adequació de l’establiment als requisits exigits per la normativa de compliment obligat, mitjançant una visita programada a l’establiment. La verificació es trasllada al grup de treball constituït en el si de la Comissió de Qualitat de la Taula de Turisme, que comprèn els agents públics i privats relacionats directament amb el procés corresponent i avalua l’adequació de l’establiment o l’activitat als requeriments de cada categoria, especialitat o distintiu sol·licitat. Finalment, el grup de treball eleva la proposta de resolució a la persona titular de la Direcció General de Turisme (òrgan responsable en darrer terme d’atorgar la categoria, especialitat o distintiu), la denega o bé concedeix un termini de temps suficient per el pla de millora orientada de l’establiment o activitat.


Data d'actualització:  10.06.2014