Cal que accediu novament al tràmit: Sol·licitar la nova identificació de Guia de Turisme de Catalunya 

Si voleu que el carnet incorpori una fotografia vostra, cal que adjunteu a la sol·licitud, el DNI escanejat i la fotografia, que haurà de complir els requisits que s'especifiquen en el document Requisits tècnics per poder disposar d’un carnet de guia de turisme habilitat amb fotografia incorporada (PDF). Cal tenir en compte que si les fotos enviades no compleixen els requisits establerts a la guia, es generarà un carnet sense foto.

El carnet plàstic es lliurarà a la seu del Departament d'Empresa i Treball. Per recollir-lo caldrà haver rebut per correu electrònic la comunicació de lliurament en els dies següents a la finalització del tràmit electrònic.

No, la fotografia s’adjunta mitjançant el tràmit electrònic i un programa fa un reconeixement biomètric, comparant-la amb la fotografia del DNI. Per això, per tal que el programa la validi, la fotografia ha de complir els requisits que estableix la guia dels Requisits tècnics per poder disposar d’un carnet de guia de turisme habilitat amb fotografia incorporada (PDF).

Cal tenir en compte que si les fotos enviades no compleixen els requisits establerts a la guia, es generarà un carnet sense foto.

El dia 30 de juny de 2020 ha entrat en vigor el Decret 43/2020 de 10 de març, sobre l'activitat de guia de turisme de Catalunya. A partir d'aquesta data, es pot sol·licitar l'habilitació de guia de turisme. El tràmit es fa en línia a través de Canal Empresa, no té cap cost i permet descarregar la credencial.

Les persones habilitades com a guies de turisme de Catalunya fins ara hauran de demanar la nova identificació. Transcorreguts dos anys des de l'entrada en vigor del Decret, no es podrà exercir l'activitat sense la nova identificació.

Les habilitacions de guia de turisme obtingudes a l'Estat espanyol no són objecte de convalidació per si mateixes. Haureu d'accedir-hi mitjançant el tràmit de nova habilitació i acreditar la vostra formació i coneixement de llengües.

Haureu de tramitar un expedient de reconeixement de qualificacions professionals prèviament a la tramitació de l'expedient d'habilitació de guia de turisme de Catalunya.

Per tal d'acreditar aquestes unitats de competència, s'hauran de cursar aquestes assignatures en centres universitaris i/o de formació professional concertats i autoritzats pel Departament d'Educació que emetran un certificat que acrediti que s'han superat.

Departament d'Educació

Per tal que un títol estranger es consideri vàlid per a l'habilitació, haureu de tramitar l'equivalència o homologació corresponent.

En cas que es tracti d’un títol universitari, cal obtenir l’equivalència.

En cas que es tracti d’un títol d’estudis no universitaris, cal obtenir l’homologació.

 

En el cas que tingueu experiència professional, podeu optar per obtenir un certificat de professionalitat, que és una via per tal de tenir els requisits per a optar a l'habilitació. 

El procediment Acredita't està indicat per a  aquelles persones que tenen experiència professional i/o formació no formal (màsters, cursos…).

L'obtenció del Certificat de professionalitat és una via per accedir a l'habilitació de guia de turisme. Per obtenir aquest certificat cal assistir a un curs organitzat pel SOC, adreçat a les persones que no tenen formació prèvia.

L'habilitació de guia de turisme de Catalunya requereix, pel que fa al català i al castellà, d'un nivell C1 de competències lingüístiques. Es considera que les persones que han obtingut el títol de batxillerat o qualsevol titulació universitària a Catalunya després de l'entrada en vigor de la LOE, han assolit aquest nivell tant per al català com per al castellà, a efectes d'aquesta habilitació.

De la mateixa manera, es considera que les persones que han obtingut el títol de batxillerat o qualsevol titulació universitària a l'Estat espanyol, han assolit aquest nivell per al castellà.

Si, caldrà acreditar que s'han cursat els estudis al país d'origen fins l'etapa de batxillerat, com a mínim.

El 30 de juny de 2020 ha entrat en vigor el Decret 43/2020 de 10 de març, sobre l'activitat de guia de turisme de Catalunya, que deroga totes les normatives anteriors. Aquest Decret no contempla la renovació del carnet de guia, sinó la sol·licitud de la nova identificació. Els guies de turisme de Catalunya habilitats fins ara hauran de demanar la nova identificació. A partir del 30 de juny de 2022, encara que el carnet antic no hagi caducat, no es podrà exercir l’activitat sense la nova identificació.

El Decret 43/2020 de 10 de març, sobre l'activitat de guia de turisme de Catalunya, no contempla el tràmit d'ampliació d'idiomes. El coneixement d'una llengua es tracta com un atribut només a efectes de publicitat en el llistat que es publica a la pàgina web del Departament. Per tal d'afegir una nova llengua a l'expedient s'haurà de comunicar a través del formulari de contacte del Departament adjuntant el document acreditatiu d'estar en possessió d'un nivell mínim B2 del MECR.

Informació relacionada

Data d'actualització:  28.09.2021