Preguntes més freqüents sobre les llars compartides

És l'habitatge principal i residència efectiva de la persona titular que es cedeix per habitacions a canvi de contraprestació econòmica i per a una estada d’igual o inferior a 31 dies. La persona titular ha de residir i compartir l'habitatge amb els hostes mentre dura l'estada.

La persona titular de l’activitat és la propietària o la persona que aquesta autoritzi expressament, sempre que compleixi les mateixes condicions exigides a les persones propietàries d’empadronament, residència efectiva i de compartir l’habitatge com a servei d’allotjament amb els hostes mentre dura l’estada.

Una persona jurídica no pot complir els requisits i les característiques exigides a la persona titular, les quals són l’empadronament, la residència efectiva, i l’obligació de compartir les estades amb els hostes.

Per tant, un persona jurídica no en pot ser titular.

L’Administració municipal és la que habilita i comunica les altes i baixes de l’activitat de llar compartida al Registre de turisme de Catalunya.

No, en aquest cas no es pot presentar la comunicació d’inici ni exercir l’activitat, atès que la persona interessada no compleix amb els requisits exigits per la normativa.

Les administracions competents porten a terme el control per identificar l’activitat irregular i dur a terme expedients informatius.

Un cop l’ajuntament ha comunicat l’alta de l’activitat habilitada al Registre de turisme. Només quan la persona compleix amb els requisits exigits per la normativa es pot obtenir l’habilitació i el número (provisional i definitiu).

Les persones titulars que hagin comunicat l'inici de la seva activitat i encara no disposin del NIRTC, transitòriament i als efectes de complir amb l’obligació d’indicar el NIRTC en la seva publicitat, supliran la seva exhibició per la del número provisional atorgat.

La persona propietària té el deure de comunicar-ho a l'Administració competent, així com d'emprendre les accions civils corresponents destinades al cessament efectiu de l'activitat.

Els habitatges d’ús turístic (HUT) no es poden cedir per habitacions, se cedeixen sencers sense que el titular convisqui amb els hostes. En canvi, les llars compartides se cedeixen per habitacions, no es pot cedir l’habitatge sencer, és obligatori que constitueixi la residència principal de la persona titular de l’activitat i ha de compartir l’habitatge mentre dura l’estada.

A més, la persona titular de l’activitat de llar compartida és persona física, no jurídica. També hi ha diferències quant a capacitat. A banda dels requisits turístics, pot ser que la normativa urbanística i les ordenances municipals que regulen l’activitat estableixin altres limitacions i requisits en cada una de les modalitats.

Les llars s’han de compartir en condicions de disponibilitat immediata, han d’estar suficientment moblades i dotades dels aparells i dels estris necessaris amb la finalitat de prestar un servei d’allotjament correcte en relació amb la totalitat de places que disposin, i tot en perfecte estat d’higiene.

Les llars no es poden ocupar amb més places de les que indiqui la cèdula d’habitabilitat i, en qualsevol cas, la capacitat màxima de places per persones usuàries turístiques és de 4 en total.

Les persones usuàries s’allotgen en habitacions. Se’ls ha de garantir l’ús privat i hauran d’estar independitzades mitjançant una porta. No és possible destinar les sales d’estar a dormitori.

Les llars han d’exhibir en un lloc visible i fàcilment identificable per a les persones usuàries la comunicació del NIRTC (número d’identificació del Registre de turisme de Catalunya) i la capacitat màxima d’usuaris admesos. També han d’indicar el NIRTC en la seva publicitat.

La destinació d’una llar compartida ha de ser compatible amb la regulació dels usos del sector on estigui situat, amb la normativa civil reguladora de la propietat horitzontal que li sigui aplicable i les ordenances municipals.

A més, com les altres modalitats d’allotjament turístic, estan subjectes a l’impost sobre les estades en establiments turístics i a l’obligació de registre i comunicació a la Direcció General de la Policia de les persones que s’allotgen als establiments d’hostalatge ubicats a Catalunya.

Per l’exhibició del número d’inscripció en el Registre de turisme de Catalunya (NIRTC), en un lloc visible i fàcilment identificable, així com en tota mena de publicitat que s’anunciï.

El nombre màxim de persones usuàries és de 4 persones en total i sempre han d’estar allotjades en habitacions. En tot cas el llindar d’ocupació màxim permesa entre persones residents i persones usuàries mentre dura l’estada és el de la cèdula d’habitabilitat.

Data d'actualització:  30.07.2021