Preguntes més freqüents sobre el Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya

El manteniment d'un cens públic dels allotjaments turístics legals existents a Catalunya i la recollida de dades de les empreses i de les activitats reglamentades, així com d'altres activitats d'interès turístic, pel seu ús estadístic posterior.

És el número que s'assigna als allotjaments turístics registrats amb posterioritat a ser habilitats.

S’inscriu l'establiment un cop l’ajuntament corresponent comunica l’alta de l’activitat al Registre de turisme de Catalunya, el qual comunicarà el NIRTC a la persona titular de l'establiment i a l'ajuntament.

Sí, el número d'inscripció dels allotjaments turístics en el Registre de turisme de Catalunya ha de constar en tota mena de publicitat, promoció o comercialització. Això independentment dels mitjans que s’utilitzin audiovisuals, electrònics, informàtics i per sistemes o aplicacions interactius.

Aquells allotjaments que hagin comunicat l'inici de la seva activitat i encara no disposin del NIRTC, transitòriament i a l'efecte de complir amb l'obligació d'exhibició del número esmentat en tota mena de publicitat que els anunciï, supliran la seva exhibició per la del número provisional que atorga el portal electrònic de la finestreta única empresarial (FUE).

Sí, si es volen habilitar d'acord amb la nova modalitat d'allotjament "àrea d'acollida d'autocaravanes" regulada pel Decret de turisme de Catalunya, i hauran de complir els requisits que estableix aquest Decret, així com els requisits que estableixin altres normatives sectorials que els siguin d'aplicació.

L'estada en una àrea d'autocaravana no pot ser superior a les 48 hores i no es podrà tornar a fer una nova estada fins que hagin transcorregut 24 hores des de la darrera estada.
En la resta d’establiments d’allotjament turístic no hi ha una estada màxima, però no poden esdevenir residència principal ni secundària de les persones usuàries turístiques, en cap cas.

Sí, sempre que l’ajuntament del lloc on es vulgui implantar defineixi i delimiti la seva activitat, tot atenent les condicions mínimes establertes pel Decret de turisme de Catalunya, així com pel conjunt de normatives sectorials no turístiques que li siguin d'aplicació (seguretat, salubritat, medi ambient, etc.).

No, els allotjaments singulars s'han d'ubicar fora de vehicles, aeronaus o embarcacions, així com d'edificis convencionals, construccions prefabricades, elements modulars o similars que hagin de complir els requisits del Codi tècnic de l'edificació.

La capacitat màxima de cada allotjament no pot excedir de 6 places

L’establiment de turisme rural té una capacitat màxima de 20 places.

En la mateixa explotació on està situat l'establiment es poden portar a terme altres activitats, sens perjudici del compliment de la normativa urbanística i sectorial que sigui d'aplicació a aquestes activitats. A l’interior de l’establiment, també es poden portar a terme altres activitats, però no es pot superar la capacitat habilitada.

Data d'actualització:  30.07.2021