Subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la COVID-19 (Agència Catalana de Turisme)

El Departament d’Empresa i Treball, mitjançant la Agencia Catalana de Turisme, ha activat una terecer prestació econòmica directa adreçada als professionals autònoms i empreses  del sector turístic afectats econòmicament per la COVID-19.

La consideració sobre si els ajuts rebuts s'han de declarar o no a la declaració de la renda correspon a l’Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT). Podeu contactar amb l’AEAT per canal telefònic o bé accedir al web de l’Agència Tributària i fer la consulta en línia de les vostres dades fiscals a l’apartat Consulti les seves dades fiscals.

El pressupost és de 39.700.000,00 € d'acord amb la Resolució EMC/1160/2021, de 20 d'abril, sobre la tercera ampliació de l'import màxim inicial de la dotació pressupostària corresponent a la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Inicialment, el  pressupost  era de 19.000.000,00 €, però s'ha anat ampliant amb diferents resolucions, per atendre i donar cobertura a totes les sol·licituds que s'han presentat.

Des de les 9 del matí del 26 de novembre fins a les 14h del dia 30/12/2020

Professionals i empreses del sector turístic, afectades per la situació de crisi ocasionada pel COVID-19, que estiguin incloses en alguna de les següents categories: 

 • Guies de turisme habilitats.
 • Titulars d’Establiments d’allotjament turístic: establiment hotelers, apartaments turístics, càmping i establiments de turisme rural
 • Empreses explotadores d’habitatges d’ús turístics.   
 • Agencies de viatges
 • Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori.

Queden expressament exclosos d’acord amb la Base 2.2 de la resolució  EMC/2810/2020 que aprova les bases reguladores d’aquesta línia:

 • els establiments de restauració i assimilats
 • els allotjaments juvenils que es regeixen per la seva normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya
 • els propietaris d’habitatges d’ús turístic
 • els recintes i les àrees d’acollida per autocaravanes
 • els refugis de muntanya i similars
 • consultors i empreses d’assessoria turística
 • empreses de publicitat
 • acadèmies d’idiomes, centres de formació, i organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l’estranger i/o activitats de traducció o intèrprets
 • centres recreatius, de joc, oci  i espectacles
 • empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de mobilitat  (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls)
 • organitzadors d’esdeveniments privats no turístics
 • gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tennis)
 • col·lectius, associacions, gremis

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

 • Desenvolupar l'activitat i tenir seu fiscal a Catalunya.
 • En el cas de treballadors autònoms, estar donat d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per compte pròpia o autònoms (RETA) des del moment en que es va declarar l’estat d’alarma per la crisi del COVID pel RD 463/2020, de 14 de març 2020
 • En el cas d’establiment i empreses hauran de disposar de la corresponent habilitació per a exercir l’activitat des del moment en que es va declarar l’estat d’alarma per la crisi del COVID pel RD 463/2020, de 14 de març 2020.
 • En el cas de guies de turisme hauran d’estar degudament habilitats i inscrits al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) en el moment de la sol·licitud
 • En els cas dels explotadors d’habitatges d’ús turístic, hauran d’estar donats d’alta com a mínim des de en la data anterior (14 març 2020) en algun dels següents epígrafs de la secció primera de l’Impost d’Activitats Econòmiques: 685, corresponent a “allotjaments turístics extra hotelers”; al 686, corresponent a “explotació d’apartaments privats a través d’agència o empresa organitzada”; o 1, corresponent a   “lloguer d’habitatges”.
 • Els titulars dels establiment d’allotjament turístic hauran de disposar de la llicència o habilitació per a exercir l’activitat:

Les persones o empreses sol·licitants/beneficiaris de l’ajut han de ser en tot cas qui surt com a titular de l’activitat al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) i/o qui consta com a titular a la llicència/habilitació municipal.

La comprovació de les dades dels titulars al RTC es pot fer des de la fitxa de sol·licitud, on hi ha un enllaç amb el RTC que permet veure el número i qui consta com a titular .

Paral·lelament s'han penjat uns llistats al web del Departament on figura la Raó social i NIF de les persones jurídiques i el nom de les persones físiques dels titular inscrits a RADAE.

 • En cas d’agents de viatges, han d’estar donats d’alta a l’epígraf de l’IAE 755 corresponent a “agències de viatges”.
 • En cas d’Establiments o activitats d’interès turístic, caldrà acreditar aquest requisit detallant en l’apartat corresponent del formulari una breu descripció de l’activitat que desenvolupeu.
 • Tots els beneficiaris hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de l’Estat, la Generalitat i la Seguretat Social i tot el que declaren d’acord amb la Base 3.2.

 

 

Les empreses i professionals han d’estar en actiu,  donats d’alta al RETA o IAE amb anterioritat al 14 de març. No poden ser beneficiaris  empreses o activitats donades d’alta amb posterioritat.

Un mínim de sis mesos després d’obtenir l’ajut.

Els Guies de Turisme de Catalunya habilitats rebran una quantia de 2.000 euros.

Els explotadors d’habitatges d’ús turístic:

 • Empreses de fins a 10 persones treballadores: 5.000,00 euros.
 • Empreses a partir d'11 o més persones treballadores: 10.000,00 euros.

Resta d’autònoms i empreses:

 • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 5.000 euros
 • Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors: 10.000  euros
 • Empreses amb una mitjana de 50 o més treballadors: 20.000 euros

S’ha de fer el càlcul de la mitjana de treballadors d’alta en el règim de la Seguretat Social durant l’any 2019. En el cas d'empreses que han iniciat la seva activitat el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins al 14 de març de 2020.

(Aquest còmput de treballadors correspon a la mitjana anual, no al nº de treballadors del període en que hi ha més treballadors a l’empresa).

No. Correspon una sol·licitud  per autònom o per persona jurídica. Un únic ajut per beneficiari.

Pot demanar l’ajut qui consta com a titular de l’activitat turística objecte de la present subvenció, sigui un autònom o sigui una societat.

En tot cas, i d’acord amb les Bases reguladores, l’ajut l'haurà de sol·licitar el titular de dita activitat.

Només es pot demanar un ajut per empresa o titular d’una activitat.

Si l’activitat la desenvolupa una empresa, serà aquesta la beneficiaria.

Si l’activitat la desenvolupa un professional autònom, aquest podrà demanar l’ajut si compleix els requisits que es demanen (alta al RETA, antiguitat mínima de 14 de març...).

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes i fins a exhaurir el pressupost.

En el cas que s'ampliï la dotació pressupostària, la resolució corresponent determinarà que els beneficiaris exclosos per manca de pressupost rebran l'ajut sol·licitat amb caràcter prioritari, tenint en compte l'ordre cronològic de la seva sol·licitud.

En el supòsit de nova ampliació pressupostària, un cop ateses les sol·licituds esmentades en el paràgraf anterior, la resolució podrà determinar l'increment de la quantia establerta en la base 4 de l’ordre de referència.

En ambdós supòsits, no serà necessari tornar a presentar cap sol·licitud.

L’única manera vàlida de demanar l’ajut és per internet a la seu corporativa de Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya o al portal Tràmits gencat.

No. Tan sols es contempla la presentació de sol·licituds de forma telemàtica.

Tota la informació la podeu obtenir a la pàgina web idCAT Mòbil.

Sí, però el sol·licitant ha de ser el titular de l’activitat, i el formulari ha de signar-se per la persona que disposa de poders de l’empresa o, en el seu cas, del titular. No pot signar ni constar com a beneficiari un intermediari.

 • El formulari de la sol·licitud, degudament complimentat que inclou totes les declaracions responsables relatives al compliment dels requisits i condicions anteriorment esmentades. Al formulari no es podrà adjuntar cap documentació.
 • Cal tenir present que tal i com senyala la base 6.5. “La inexactitud, la falsedat o l'omissió en qualsevol dada en el formulari de sol·licitud, comportaran la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió, comportant el retorn de la mateixa més els interessos corresponents (a més d’altres responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer)".

L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció.

El termini màxim per notificar i emetre la resolució és de sis mesos des de la recepció de la sol·licitud.

Sí, contra la resolució que dicti el titular de l’Agencia Catalana de Turisme, es pot interposar recurs d’alçada en el termini d’un mes davant el titular jeràrquic.

No, no caldrà justificació. El compliment dels requisits declarats per a l'obtenció dels ajuts, es comprovarà posteriorment al pagament mitjançant actuacions de verificació administrativa i sobre el terreny. Les persones beneficiàries de les subvencions s'han de sotmetre a aquestes actuacions de verificació.

La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada en el formulari de sol·licitud deixen sense efectes aquest tràmit, des del moment en què es conegui i amb l'audiència prèvia a la persona interessada; en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió, i comporten, així mateix, l'exigència de les responsabilitats de qualsevol mena en què s'hagi pogut incórrer.

Si vols esmenar alguna de les dades introduïdes al formulari de sol·licitud, has de fer servir el formulari d’aportació documental, que està disponible a la fitxa de tràmit. Per emplenar aquest formulari i, indicar les dades que vols esmenar, hauràs de disposar del teu número d’expedient (ACT001/20/0000...). Aquest número es podrà consultar a l’Àrea Privada unes hores desprès de l’enviament de la sol·licitud. És important que no feu una nova sol·licitud per esmenar dades.

Data d'actualització:  15.06.2021