Línia de subvencions per a professionals del sector turístic afectats econòmicament per la COVID-19 en l'àmbit del turisme a Catalunya

ATENCIÓ: Queda suspesa la presentació de noves sol·licituds de subvenció atès que el número de peticions rebudes i pendents de valoració supera amb escreix el pressupost inicialment assignat per a aquesta línia d'ajuts. L'exhauriment definitiu del pressupost es publicarà al DOGC mitjançant la resolució corresponent.

El Departament d'Empresa i Treball ha activat una prestació econòmica directa adreçada als professionals autònoms i microempreses del sector turístic.

La consideració sobre si els ajuts rebuts s'han de declarar o no a la declaració de la renda correspon a l’Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT). Podeu contactar amb l’AEAT per canal telefònic o bé accedir al web de l’Agència Tributària i fer la consulta en línia de les vostres dades fiscals a l’apartat Consulti les seves dades fiscals.

El pressupost és de 3.500.000,00€

Professionals i microempreses del sector turístic, afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, que estiguin inclosos en alguna de les següents categories:

 • Establiments d'allotjament turístic: establiment hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 • Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, empreses gestores de destinació (Destination Managers Companies), organitzadores professionals de congressos, i explotadores d'habitatges d'ús turístic.
 • Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori.
 • Guies de turisme habilitats.

Queden expressament exclosos els establiments de restauració i els allotjaments juvenils que es regeixen per la seva normativa sectorial definits al Capítol VI del Títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.

Més informació

 • Tenir un màxim de 5 persones treballadores (fixes o discontínues) abans de l'inici de la crisi de la COVID-19, destinades a l'àmbit turístic de l'activitat.
 • Tenir una facturació màxima de 500.000,00 € en el darrer exercici.
 • Desenvolupar l'activitat i tenir seu fiscal a Catalunya.
 • En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades d'alta en el règim especial de la Seguretat Social de treballadors per compte pròpi o autònoms (RETA) durant, almenys, els dotze mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud i en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Queden excloses aquelles persones treballadores que desenvolupin la seva feina per a una única empresa tot i estar donats d'alta al règim especial de treballadors autònoms (RETA).
 • En els cas de les explotadores d'habitatges d'ús turístic, han d'estar donades d'alta (amb una antelació mínima de 12 mesos a la presentació de la sol·licitud) en algun dels següents epígrafs de la secció primera de l'impost sobre activitats econòmiques: 685, corresponent a "allotjaments turístics extra hotelers"; al 686, corresponent a "explotació d'apartaments privats a través d'agència o empresa organitzada"; o 861.1, corresponent a "lloguer d'habitatges". Així mateix els HUTS que gestionen hauran de disposar de la corresponent llicència municipal que els habiliti.
 • Estar inscrits al Registre de Turisme de Catalunya (si escau) amb una antelació mínima d'un any a l'inici de la entrada en vigor de la crisi de la COVID-19 decretada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, és a dir, des del 14 de març de 2019.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social.

S'ha de fer el càlcul de l'equivalent de les hores de jornada completa per determinar el nombre de treballadors de l'empresa.

Sí, si la SCP és titular d'una activitat turística objecte de la present subvenció. D'acord amb el Decret i les bases reguladores, l'ajut el podrà sol·licitar el titular de l'activitat.

No. Correspon una sol·licitud per autònom o per persona jurídica.

Nomes pot sol·licitar l'ajut el titular de l'activitat que es desenvolupa. Un sol ajut per activitat.

Una aportació única i invariable de 2.500,00 euros per persona beneficiària.

En cas de no poder justificar despeses per valor de 2.500,00 euros, s'haurà de retornar la totalitat de la subvenció.

Les despeses imputables són amb impostos inclosos, i a més de les despeses corrents, contemplen despeses de publicitat i manteniment.

Els 2.500,00€ seran per fer front a les despeses de la posada en funcionament de l'activitat en el termini dels dos mesos següents a l'aixecament o finalització del tancament obligat pel Decret 463/2020 de 14 de març.

Despeses corrents consistents en lloguers, quotes de préstecs, proveïdors, serveis bàsics, subministraments i sous, necessàries per a la reactivació de l'activitat habitual una vegada s'aixequi la suspensió de la seva activitat habitual.

Les condicions per a què aquestes despeses siguin subvencionades són:

 • Que siguin abonades pel beneficiari en el moment que torni a posar en marxa l'activitat, en un període màxim de 2 mesos des que s'aixequi la suspensió de l'activitat. (Les factures acreditatives hauran d'anar a nom del titular de l'activitat).
 • Que mantingui la seva activitat com a mínim per a un període d'un any des de l'atorgament de la subvenció.

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, efectuades les verificacions oportunes, i fins exhaurir el pressupost.

L'única manera vàlida de demanar l'ajut és per internet, a través de Tràmits gencat o de Canal Empresa.

Informació relacionada

 1. Descarregueu el formulari de sol·licitud i guardeu-lo al vostre ordinador.
 2. Empleneu el document, valideu-lo i guardeu-lo de nou al vostre ordinador.
 3. Adjunteu-lo en el pas 3 que se us indica a la pantalla.
 4. Per enviar-lo, us demanarà que us acrediteu amb la vostra signatura digital o bé que utilitzeu l'idCAT Mòbil.
 5. Pot ser que, un cop acreditats amb el certificat digital, us hagi desaparegut el document. Torneu-lo a carregar i envieu-lo.
 6. Si ho heu fet correctament, us apareixerà una pantalla amb el codi de la sol·licitud i el registre d'entrada. Posteriorment rebreu un correu electrònic amb la mateixa informació.

Recordeu que per poder presentar la sol·licitud és recomanable tenir un sistema operatiu Windows, ja que hi ha incompatibilitat amb els sistemes operatius Apple i Linux.

Sí, pots fer-ho utilitzant l'idCAT Mòbil.

Més informació

No pot signar un intermediari, el formulari ha de signar-se per la persona que disposa de poders de l'empresa o, en el seu cas, del titular.

Tota la informació la podeu obtenir a idCAT Mòbil.

Més informació

 • El formulari de la sol·licitud, degudament emplenat on consta una declaració responsable relativa al compliment dels requisits i condicions anteriorment esmentats.
 • Cal tenir present que tal com assenyala la base 6.5. "La inexactitud, la falsedat o l'omissió en qualsevol dada en el formulari de sol·licitud, comportaran la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió, comportant el retorn de la mateixa més els interessos corresponents (a més d'altres responsabilitats en què s'hagi pogut incórrer).

L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció, sense exigència de garanties.

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Tal com s'especifica a la base 5.2, l'activitat ha de continuar en marxa com a mínim durant un any amb posterioritat a l'atorgament de la subvenció. Per tant, aquest ajut és incompatible amb qualsevol ajuda per cessament d'activitat.

El termini màxim per emetre resolució és de 2 mesos des de l'entrada de la sol·licitud.

Sí, es pot interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes.

El Departament d'Empresa i Treball mitjançant la Direcció General de Turisme.

La justificació s'haurà de presentar davant la Direcció General de Turisme, amb data límit de 31 d'octubre de 2020.

La justificació es realitzarà mitjançant la declaració responsable a què es refereix la Base 6.6. de l'ordre.

I per la presentació de la documentació següent:

 • Una memòria explicativa breu de la destinació de la subvenció.
 • Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, el número de la factura o el document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data d'emissió i la data de pagament. Aquesta llista ha d'anar acompanyada de les factures o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i de la documentació acreditativa de pagament (extracte bancari o, en el cas de pagament efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor/ora). Les despeses s'han de pagar abans de la data de justificació econòmica.

En la comprovació dels ajuts atorgats, es tindran en compte les situacions diferenciades que es puguin produir, sempre que estiguin recollides en una norma dictada a l'efecte.

Data d'actualització:  15.06.2021