Subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades per la COVID-19

Novament el Departament d'Empresa i Treball ha activat una segona prestació econòmica directa adreçada als professionals autònoms i microempreses del sector turístic.

El pressupost és de 8.500.000,00€

Aquest tràmit es pot sol·licitar des de les 9.00 h del 26 de juny al 27 de juliol de 2020.

Professionals i microempreses del sector turístic, afectats per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, que estiguin inclosos en alguna de les categories següents: (base 2.1.)

 • Guies de turisme habilitats.
 • Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiment hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 • Explotadors d'habitatges d'ús turístic.
 • Agències de viatges.
 • Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori.

Queden expressament exclosos d'acord amb la base 2.2 de l'Ordre EMC/82/2020 de 14 de juny que aprova les bases reguladores d'aquesta línia:

 • Els establiments de restauració.
 • Els allotjaments juvenils que es regeixen per la normativa sectorial definits en el capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
 • Els propietaris d'habitatges d'ús turístic.
 • Els recintes i les àrees d'acollida per a autocaravanes.
 • Els refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.
 • Consultors i empreses d'assessoria turística.
 • Empreses de publicitat.
 • Acadèmies d'idiomes, centres de formació, i organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l'estranger i/o activitats de traducció o intèrprets.
 • Centres recreatius, de joc, oci i espectacles.
 • Empreses de lloguer de tot tipus de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls).
 • Organitzadors d'esdeveniments privats no turístics.
 • Gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tennis).
 • Col·lectius, associacions, gremis.

Si en el moment de la presentació de la sol·licitud la renúncia ha estat presentada, resolta acceptant-la, us ha estat notificada i en cas d'haver percebut algun import, aquest ha estat retornat amb els interessos corresponents, SÍ. En cas que només hàgiu presentat la renúncia però no consti la notificació de la resolució acceptant-la en el moment de la sol·licitud, NO en podeu ser beneficiari.

 • Desenvolupar l'activitat i tenir seu fiscal a Catalunya.
 • En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades d'alta en el règim especial de treballadors per compte propi  o autònoms (RETA) en el moment de la declaració de l'estat d'alarma per la crisi de la COVID-19, és a dir, el 14 de març de 2020. (base 3.2.a)
 • En el cas d'establiments i empreses, hauran de disposar de la corresponent habilitació per exercir l'activitat en el moment de la declaració de l'estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març 2020. (base 3.2.p)
 • Així mateix, en el cas de guies de turisme hauran d'estar degudament habilitats i inscrits al Registre de Turisme de Catalunya (RTC) en el moment de presentar la sol·licitud. (base 3.1.a)
 • En els cas dels explotadors d'habitatges d'ús turístic, han d'estar donats d'alta com a mínim en la data anterior al 14 març de 2020 en algun dels següents epígrafs de la secció primera de l'Impost d'Activitats Econòmiques: 685, corresponent a "allotjaments turístics extra hotelers"; al 686, corresponent a "explotació d'apartaments privats a través d'agència o empresa organitzada"; o 861.1, corresponent a "lloguer d'habitatges". (base 3.1.c i 3.2.p)
 • Els titulars d'establiment d'allotjment turístic hauran de disposar de la llicència o habilitació al seu nom per exercir l'activitat amb una antelació de, com a mínim, el 14 de març de 2020 (data de la declaracio de l’estat d'alarma) d'acord amb la base 3.1.b) 2n paràgraf i 3.1.p) i els establiments hauran d'estar inscrits al Registre  de Turisme de Catalunya en el moment de la sol.licitud (base 3.1.b)

En cas que no coincideixi el sol.licitant amb el titular que consta al RTC caldrà adjuntar a la sol·licitu d'una còpia de la llicència municipal a nom seu. La comprovació de les dades del RTC es pot fer des de la fitxa de sol.licitud, on hi ha un enllaç al RTC que permet veure el número i qui consta com a titular.

(Paral.lelament s'han publicat uns llistats al web del Departament on figura la raó social i NIF de les persones jurídiques i el nom de les persones físiques dels titulars inscrits al RADAE, i es poden trobar a "Llistats d'empreses i establiments turístics" dintre de "Registre de Turisme de Catalunya":  Turisme > Professionals del turisme > Allotjaments turístics i altres activitats > Registe de Turisme de Catalunya > Llistats d'empreses i establiments turístics.

 • En cas d'agents de viatges, han d'estar donats d'alta a l'epígraf de l'IAE 755 (Base 3.1.d) com molt tard el 14 de març del 2020.
 • En cas d'establiments o activitats d'interes turístic, caldrà acreditar aquest caràcter tal com estableix la base 3.1.e)
 • Tots els beneficiaris hauran d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Administració de l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social i tot el que declaren d'acord amb la base 3.2.

Els ajuts, d'acord amb la base 4 són aportació única per persona beneficiària i van de 1.000 a 10.000 € d'acord amb els següents trams:

 • Guies de turisme de Catalunya habilitats rebran una quantia de 1.000 euros
 • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500 euros
 • Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors: 5.000 euros
 • Empreses amb una mitjana de 50 o més treballadors: 10.000 euros

S'ha de fer el càlcul de l'equivalent de les hores de jornada completa per determinar el nombre de treballadors de l'empresa.

Sí, si la SCP és titular d'una activitat turística objecte de la present subvenció. D'acord amb el Decret i les bases reguladores l'ajut l'ha de sol·licitar el titular d'aquesta activitat.

No. Correspon una sol·licitud per autònom o per persona jurídica. Un únic ajut per beneficiari.

Només pot sol·licitar l'ajut el titular de l'activitat que es desenvolupa. Un sol ajut per activitat.

El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, efectuades les verificacions oportunes, i fins exhaurir el pressupost.

L'única manera vàlida de demanar l'ajut és per internet, a través de Tràmits Gencat o de Canal Empresa.

Més informació

Sí, podeu fer-ho utilitzant l'idCAT Mòbil.

Més informació

Sí, en els casos següents:

 • Si sou titular d'un allotjament turístic (inscrit al RTC) però no coincidiu amb el titular que hi consta, haureu d'aportar còpia de la llicència o habilitació municipal AL VOSTRE NOM (base 3.1.b) En cas que no coincideixi, es denegarà l'ajut.
 • Si sou empresa o activitat d'interès turístic, d'acord amb la base 3.1.e haureu de descriure breument a la sol.licitud l'activitat que desenvolupeu, i en cas d'empresa, haureu de transcriure l'objecte social que consta a l'escriptura pública de constitució. En cas d'activitat exercida per autònom, caldrà aportar factures emeses (màxim 5) que acreditin el caire turístic de l'activitat desenvolupada. (base 5.8.4)

No pot signar un intermediari. El formulari l'ha de signar la persona que disposa de poders de l'empresa o, en el seu cas, del titular.

Tota la informació la podeu obtenir a idCAT MÒBIL.

Més informació

 • El formulari de la sol·licitud, degudament emplenat on consta una declaració responsable relativa al compliment dels requisits i condicions anteriorment esmentats.
 • Cal tenir present que com senyala la base 5.7. "La inexactitud, la falsedat o l'omissió de caràcter essencial en qualsevol dada en el formulari de sol·licitud deixen sense efectes aquest tràmit, des del moment en què es conegui i amb l'audiència prèvia a la persona interessada; en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió, i comporten, així mateix, l'exigència de les responsabilitats de qualsevol mena en què s'hagi pogut incórrer."

L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció, sense exigència de garanties.

Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que l'import dels ajuts concedits no superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar  la persona beneficiària.

Tal i com s'especifica a la base 5.8.6, l'activitat ha de continuar en marxa com a mínim durant un any amb posterioritat a l'atorgament de la subvenció. Per aquesta raó, aquest  ajut és incompatible amb qualsevol ajuda  per cessament d'activitat.

El termini màxim per emetre resolució és de 6 mesos des de la recepció de la sol·licitud. (base7)

Sí, es pot interposar el recurs d'alçada en el termini d'un mes.

El Departament d'Empresa i Treball mitjançant la Direcció General de Turisme.

No, es comprovarà a priori el compliment dels requisits declarats. En cas que  es comprovi inexactitud amb la realitat es desestimarà l'ajut o revocarà si ja ha estat concedit, amb el retorn dels imports percebuts mes els interessos de demora corresponents, d'acord amb la base 13 .

Data d'actualització:  15.06.2021