El turisme al Tractat de funcionament de la Unió Europea (TFUE):

Article 6

La Unió té competència per a dur a terme accions amb la finalitat de donar suport a l’acció dels estats membres, coordinar-la o complementar-la. Els àmbits d’aquestes accions són, en llur finalitat europea:

 1. la protecció i el millorament de la salut humana;
 2. la indústria;
 3. la cultura;
 4. el turisme;
 5. l'educació, la formació professional, la joventut i l'esport;
 6. la protecció civil;
 7. la cooperació administrativa.

 

Títol XXII Turisme, article 195

 1. La Unió complementa l’acció dels estats membres en el sector turístic, particularment promovent la competitivitat de les empreses de la Unió en aquest sector. Amb aquesta finalitat, l’acció de la Unió té com a objectiu:
  1. fomentar la creació d’un entorn favorable al desenvolupament de les empreses d’aquest sector;
  2. propiciar la cooperació entre estats membres, particularment per mitjà de l’intercanvi de bones pràctiques.
 1. El Parlament Europeu i el Consell, pronunciant-se de conformitat amb el procediment legislatiu ordinari, estableixen les mesures específiques destinades a complementar les accions dutes a terme dins els estats membres per a aconseguir els objectius a què fa referència aquest article, amb exclusió de qualsevol harmonització de les disposicions legislatives i reglamentàries dels estats membres.