Amb els Reglaments REACH (1907/2006) i CLP (1272/2008), la Unió Europea pretén regular les substàncies i barreges químiques dins del seu territori, per tal de garantir un alt nivell de protecció de la salut humana i del medi ambient.

El REACH introdueix l'obligació de registrar totes les substàncies químiques que es comercialitzin dins del territori de la Unió Europea. No es podrà comercialitzar cap substància que no estigui registrada. Aquest Reglament incrementa la informació existent sobre les substàncies químiques i els seus riscos associats i la transmet a usuaris i consumidors.

El Reglament CLP introdueix a la Unió Europea un sistema per classificar i etiquetar substàncies i barreges, que està basat en el Sistema Globalment Harmonizat de les Nacions Unides (SGA de la ONU). El CLP tracta sobre els perills de les substàncies i barreges i sobre com informar-ne.

La indústria ha d'establir els perills de les substàncies i barreges abans de la seva comercialització i classificar-les d'acord amb els perills identificats. Si una substància o barreja és perillosa, ha de ser etiquetada de manera que els treballadors i consumidors en coneguin els seus efectes.

Destaquem