Inspecció inicial

Han de ser objecte d'inspecció inicial, un cop fetes les instal·lacions, i també les seves ampliacions o modificacions d'importància, i abans de la seva posada en servei, les instal·lacions següents:

  1. Instal·lacions industrials que requereixen projecte, amb una potència màxima admissible superior a 100 kW.
  2. Locals de pública concurrència.
  3. Locals amb risc d'incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places.
  4. Locals mullats amb potència màxima admissible superior a 25 kW.
  5. Piscines amb potència màxima admissible superior a 10 kW.
  6. Fonts accessibles a persones no autoritzades amb potència màxima admissible superior a 10 kW.
  7. Quiròfans i sales d'intervenció.
  8. Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència màxima admissible superior a 5 kW.

Inspeccions periòdiques

Són objecte d'inspeccions periòdiques, cada cinc anys, totes les instal·lacions elèctriques de baixa tensió que van requerir inspecció inicial, i també les instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència màxima admissible inferior o igual a 5 kW; també ho són, cada deu anys, les comunes a edificis d'habitatges de potència màxima admissible superior a 100 kW.

Data d'actualització:  06.06.2014