Consells per a les instal·lacions elèctriques de baixa tensió

Dispositius de protecció

Tingueu la instal·lació amb els dispositius de protecció adequats (fusibles o interruptors automàtics calibrats, presa de terra en tots els aparells amb parts metàl·liques accessibles, etc.) i vigileu que funcionin correctament. Comproveu-ho mitjançant un instal·lador electricista autoritzat que s'identifiqui amb un carnet lliurat per la Generalitat de Catalunya.

No als allargadors

Eviteu utilitzar cordons allargadors. No connecteu uns quants receptors al mateix endoll, ja que poden provocar un incendi per sobreescalfament.

A prova de nens

Tapeu els endolls amb clavilles-tap, per evitar riscos innecessaris, si hi ha nens a casa.

Instal·leu un diferencial

En el cas que no disposeu d'interruptor diferencial, instal·leu-ne un. El diferencial és un interruptor que talla el pas del corrent elèctric quan es produeix una fuita de corrent a la instal·lació (hi pot haver diverses causes: electrodomèstics vells, quan es posa en contacte el cos humà i un punt amb tensió). No hi feu mai un pont.

Les connexions multiples

No abuseu de la utilització de connexions múltiples en un mateix endoll o de connexions a través de portalàmpades amb endoll.

Els instal·ladors autoritzats

Les empreses instal·ladores que autoritzi el Departament de Treball i Indústria han de fer la instal·lació, l'ampliació, la modificació, el manteniment i la reparació de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

Data d'actualització:  11.08.2010