Classificació de les instal·lacions

Les noves instal·lacions elèctriques, segons la seva importància i risc d'accident, es classifiquen en les dues classes següents en relació amb els tràmits administratius que requereix la seva execució:

a) Instal·lacions amb projecte
Instal·lacions complexes o d'alt risc que necessiten projecte per identificar-les i per justificar sense ambigüitats el compliment de la reglamentació de seguretat vigent, i també una certificació de direcció i acabament d'obra que garanteixi que concorda amb el projecte i que s'adapta a l'esmentada reglamentació.

b) Instal·lacions amb memòria tècnica de disseny
Instal·lacions senzilles que necessiten per a la seva identificació una memòria tècnica de disseny (MTD) amb l'objecte de proporcionar les principals dades i característiques de disseny de les instal·lacions. Aquesta memòria que ha de permetre constatar el compliment de la reglamentació de seguretat vigent en els aspectes essencials o bàsics.

Les instal·lacions receptores elèctriques noves amb projecte s'agrupen segons el tipus d'instal·lació, el local on s'instal·len, la tensió i la potència. Són les següents:

 

Grup Tipus d'instal·lació Límits
a Less corresponents a indústries, en general P > 20 kW
b Les corresponents a:
- Locals humits, amb pols o amb risc de corrosió
- Bombes d’extracció o elevació d’aigua, siguin industrials o no
P > 10 kW
c Les corresponents a:
- Locals mullats
- Generadors i convertidors
- Conductors aïllats per caldejament, exclosos els habitatges
P > 10 kW
d - De caràcter temporal per a alimentació de maquinària d'obres de construcció
- De caràcter temporal en locals o emplaçaments oberts
P > 50 kW
e Les d'edificis destinats principalment a habitatges, locals comercials i oficines, que no tinguin la consideració de locals de pública concurrència, en edificació vertical o horitzontal P > 100 kW per caixa general de protecció
f Les corresponents a habitatges unifamiliars P > 50 kW
g Les de garatges que requereixen ventilació forçada Qualsevol que sigui la seva ocupació
h Les de garatges amb ventilació natural Més de cinc places d'estacionament
i Les corresponents a locals de pública concurrència Sense límit de potència
j Les corresponents a:
- Línies de baixa tensió amb suports comuns amb les d'alta tensió
- Màquines d'elevació i transport
- Les que utilitzin tensions especials
- Les destinades a rètols lluminosos, llevat que es considerin instal·lacions de baixa tensió, segons el que estableix la ITC-BT 44
- Tanques elèctriques
- Xarxes aèries o subterrànies de distribució
Sense límit de potència
k Instal·lacions d'enllumenat exterior P > 5 kW
l Les corresponents a locals amb risc d'incendi o explosió, exceptuant els garatges Sense límit de potència
m Les de quiròfans i sales d'intervenció Sense límit de potència
n Les corresponents a piscines i fonts P > 5 kW
o Totes les que, encara que no constin en cap dels grups anteriors, determini el Departament de Treball i Indústria Segons correspongui

P = Potència prevista en la instal·lació, considerant el que s'estipula a la ITC–BT-10. És la potència màxima admissible de la instal·lació. a) Les ampliacions i modificacions de les instal·lacions del grup (b, c, g, i, j, l, m) i les modificacions d'importància de les instal·lacions que, per a la seva execució, necessiten projecte.

Així mateix, es requereix l'elaboració de projecte en les següents ampliacions i modificacions de les instal·lacions:

a) Les ampliacions i modificacions de les instal·lacions del grup (b, c, g, i, j, l, m) i les modificacions d'importància de les instal·lacions que, per a la seva execució, necessiten projecte.

S'entén per modificacions d'importància les que afecten més del 50% de la potència màxima admissible. Igualment, es considera modificació d'importància la que afecta línies completes de processos productius amb nous circuits i quadres, encara que es tracti de reducció de potència.

b) Les ampliacions de les instal·lacions que, sent dels tipus que requereixen projecte, no arribin als límits establerts de potència prevista però els superin en fer-se l'ampliació.

c) Les ampliacions d'instal·lacions que originàriament van requerir projecte, quan en una o en diverses ampliacions se superi el 50% de la potència màxima prevista en el projecte anterior o quan l'ampliació superi els límits de potència assenyalats a la classificació de les instal·lacions elèctriques noves amb projecte.

Si una instal·lació, o alguna de les seves parts, està compresa en més d'un grup dels especificats, se li ha d'aplicar el criteri més exigent dels establerts en aquests grups. Per determinar si cal projecte en una instal·lació, se n'ha d'avaluar la potència total prevista quan es consideri tota la instal·lació; quan es consideri la part de la instal·lació corresponent a l'altre grup, s'ha d’avaluar la potència prevista de la part corresponent.

Les instal·lacions, tant si són noves com si són ampliacions o modificacions, que no estan incloses en els grups indicats, requereixen una memòria tècnica de disseny.

Data d'actualització:  11.08.2010