El Reial Decret 840/2015, de 21 de setembre, pel que s’aproven mesures de control dels riscs inherents als accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses té per objecte la prevenció d’accidents greus en els que intervinguin substàncies perilloses, així com la limitació de les seves conseqüències sobre la salut humana, els béns i el medi ambient.

S’entén com a substància perillosa tota substància o mescla inclosa a la part 1 o enumerada a la part 2 de l’annex I del RD 840/2015, incloent aquelles en forma de matèria primera, producte, subproducte, residu o producte intermedi. Les substàncies perilloses es classifiquen d’acord amb el reglament europeu Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles conegut com CLP.

 

Es defineixen els establiments Seveso  com aquells que tenen substàncies perilloses de  la part 1 o 2 part 2 de l’annex I del RD 840/2015 per d’amunt d’uns determinats llindars fixats en l’annex I. Els establiments són de nivell inferior o de nivell superior si l’inventari de substàncies perilloses supera els llindars baix o alt de l’annex 1 respectivament . S’inclou en el concepte d’establiment  la totalitat de l’emplaçament sota el control d’un industrial en el que es troben substàncies perilloses en una o diverses instal·lacions, incloses les infraestructures o activitats comunes o connexes.

Es considerarà un accident greu qualsevol succés, com una emissió en forma de fuita o vessament, un incendi o una explosió importants, com a conseqüència d’un procés no controlat durant el funcionament de qualsevol establiment que li sigui d’aplicació el RD 840/2015, que suposi un risc greu, immediat o diferit, per la salut humana, els béns, o el medi ambient, dins i fora de l’establiment i en el que intervinguin una o diverses substàncies perilloses.

Data d'actualització:  09.11.2020