Emmagatzematge de productes químics

L'administració vetlla per la seguretat de les instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics que poden suposar un risc per a les persones, els béns o el medi ambient. 

Aquestes instal·lacions estan regulades per una normativa específica, RD 656/2017, i han de ser realitzades i revisades per professionals qualificats.

Aquest Reglament té per objecte establir les condicions de seguretat de les instal·lacions d’emmagatzematge, càrrega, descàrrega i tràfec de productes químics perillosos, entenent-se per aquests les substàncies o mescles considerades perilloses en l’àmbit d’aplicació del Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles.

La normativa preveu la inscripció en el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) d’aquestes instal·lacions.

La sol·licitud d’inscripció es tramita electrònicament. El titular o el seu representant rebrà un certificat acreditatiu de la inscripció en el Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC) sense perjudici de les inspeccions que es puguin realitzar a la instal·lació.

Quines instal·lacions estan regulades?

Les instal·lacions d’emmagatzematge en recipients mòbils i fixos incloses en l’àmbit d’aplicació del RD 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzemament de productes químics i les seves instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10.

 • Líquids inflamables i combustibles.
 • Òxid d’etilè.
 • Clor.
 • Amoníac anhidre.
 • Gasos en recipients a pressió mòbils.
 • Líquids corrosius.
 • Líquids tòxics.
 • Fertilitzants a base de nitrat amònic.
 • Peròxids orgànics i de matèries autoreactives.
 • Recipients mòbils.

Cicle de vida de la Instal·lació

Agents (esquema d’intervenció dels diferents agents):

 • Enginyeria-projectista/Titular:
  • Documentació tècnica: Elaboració del projecte o memòria
 • Direcció facultativa
  • Execució: Control d’execució i certificat final d’obra.
  • Posta en marxa: Assistència tècnica.
  • Inscripció RITSIC: Presentació de la Declaració Responsable de posta en marxa.
  • Manteniment.
  • Inspeccions oficials.
 • Organisme de control:
  • Inspeccions oficials: control inicial (si escau) / control periòdic.
 • Propietari i/o usuari de la instal·lació:
  • Manteniment: personal propi, manteniment d’acord amb el Pla de Manteniment.

 

Data d'actualització:  09.11.2020