Destaquem

Infonorma

D'acord amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió, es qualifica d'instal·lació elèctrica de baixa tensió qualsevol conjunt d'aparells i circuits associats en previsió d'un fi particular: producció, conversió, transformació, transmissió, distribució o utilització de l'energia elèctrica, de tensions nominals iguals o inferiors a 1.000 volts per a corrent altern i 1.500 volts per a corrent continu.

Per entrar en funcionament, les instal·lacions elèctriques en baixa tensió han de complir unes condicions determinades en relació amb:

  • La seguretat de les persones i els béns.
  • L'assegurament del seu funcionament normal i la previsió de les pertorbacions en altres instal·lacions i serveis.
  • La fiabilitat tècnica i l'eficiència econòmica.

Els tràmits administratius necessaris per a l'entrada en funcionament de les instal·lacions de baixa tensió canvien d'acord amb el grup al qual pertanyen.

Les instal·lacions elèctriques, segons la seva importància i el risc d'accident, es classifiquen en dues classes en relació amb les tràmits administratius que requereix la seva execució.

Informació relacionada

Les empreses instal·ladores autoritzades són les que estan capacitades per fer instal·lacions, ampliacions, modificacions i reparacions de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Aquestes empreses, amb la justificació prèvia que compleixen els requisits necessaris, estan inscrites en el Registre d'Empreses Instal·ladores d'Electricitat.

Les empreses instal·ladores es classifiquen en les categories següents:

  • Categoria bàsica
  • Categoria especialista

A cadascuna d’aquestes categories li corresponen unes competències específiques.

Per obtenir més informació sobre les empreses instal·ladores autoritzades es pot contactar amb la Direcció General d'Energia i Mines, i també amb els Serveis Territorials del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda.

Les inspeccions poden ser inicials o periòdiques.

Les inspeccions inicials les ha d’efectuar un organisme de control autoritzat per actuar en aquest camp reglamentari a l'àmbit territorial de Catalunya.

Les instal·lacions sotmeses a inspecció inicial no es podran posar en servei si la inspecció no ha estat favorable.

Les inspeccions periòdiques de les instal·lacions elèctriques han de ser efectuades per una entitat d'inspecció i control (EIC) concessionària de la Generalitat de Catalunya.

Els organismes acreditats i actualment autoritzats els podeu consultar al web Infonorma 

Els nous criteris sobre l'aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió es detallen a la Instrucció 1/2014 , de 19 de març, de la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, per la qual s'aprova la guia tècnica del reglament electrotècnic de baixa tensió.

Data d'actualització:  10.06.2014