Els gasos fluorats són gasos d'efecte hivernacle que no es produeixen de forma natural, sinó que han estat desenvolupats per l'home amb finalitats industrials. S'hi inclouen els hidrofluorocarbonats (HFC) que s'utilitzen a la refrigeració, el sulfur hexafluorur (SF6) usat a la indústria electrònica, i els perfluorocarbonats (PFC) emesos en la fabricació d'alumini.

La distribució, comercialització i manipulació de gasos fluorats i dels equips que els utilitzen estan regulades al Reial decret 115/2018.

  • Per tal de controlar-ne l'emissió, les empreses i els professionals que hi treballen han d'obtenir un certificat oficial que acredita la seva capacitat per a manipular els gasos fluorats.Aquest requisit afecta als instal·ladors deinstal·lacions frigorífiques.
  • D’instal·lacions tèrmiques en edificis.
  • Instal·lacions de protecció contra incendis.
  • De línies elèctriques d’alta tensió.
  • Professionals dels tallers de reparació de vehicles o altres activitats quan manipulin gasos flourats.

 

La subdirecció general de Seguretat Industrial, d’acord amb la normativa vigent, manté els següents registres: 

  1. Registre dels professionals que disposen de certificats individuals. També s’inclou la informació corresponent a les empreses habilitadesque compten amb aquests professionals.
  2. Registre de les entitats docents autoritzades per impartir els “programes de formació” que poden donar accés a la certificació individual en matèria de gasos fluorats.
  3. Registre de cessions i vendes entre distribuïdores i empreses habilitades.