Inforeach

Inforeach

El servei InfoREACH és un servei d'informació i assessorament creat per iniciativa del Departament, amb l'objectiu de donar suport a les empreses que tracten amb productes químics i han d'aplicar els Reglaments REACH i CLP, relatius respectivament:

  • Al registre, avaluació, autorització i restricció de substàncies i barreges químiques (REACH)
  • A la classificació, etiquetege i envasat de substàncies i barreges (CLP)

Ambdós reglaments formen part de la legislació de la UE en matèria de substàncies químiques que tenen la finalitat de protegir la salut humana i el medi ambient i fomentar la innovació i la competitivitat.