Els organismes de control que actuen en les inspeccions reglamentàries de seguretat industrial tenen les funcions següents:

  • Fer, a sol·licitud dels titulars, les inspeccions obligatòries de les instal·lacions i els aparells que requereixen els reglaments tècnics de seguretat industrial i la resta de normes aplicables, i emetre els certificats corresponents d'acord amb les instruccions aprovades per l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial.
  • Tramitar l'anotació del resultat de les inspeccions periòdiques obligatòries de les instal·lacions i els aparells en el Registre d'instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya.
  • Fer el seguiment del resultat de les inspeccions, els controls i la correcció dels defectes de seguretat industrial, d'acord amb les instruccions aprovades per l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial, en els terminis establerts.
  • Ordenar interrompre el funcionament de les instal·lacions, com a mesura cautelar, en el cas que comporti un perill imminent. Aquesta mesura s'ha de comunicar immediatament a l'òrgan de l'Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial, el qual pot suspendre o modificar la dita interrupció per causes justificades.

També poden dur a terme les següents activitats:

  • Verificacions de les instal·lacions de seguretat industrial en cas de resultar adjudicataris del contracte públic per a les inspeccions de aleatòries en instal·lacions sense control inicial.
  • Tasca de recepció de les declaracions responsables per a posar en funcionament les instal·lacions de seguretat industrial i la tramesa electrònica posterior a l’Oficina de Gestió Empresarial perquè les inscrigui en el Registre d’instal·lacions tècniques de seguretat industrial de Catalunya en el cas que ho sol·licitin a la SDGSI i abonin les corresponents taxes.

Els organismes de control, per a poder iniciar llur activitat a Catalunya, han de presentar una declaració responsable a l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial, per mitjà de l’Oficina de Gestió Empresarial o per qualsevol altre dels mitjans establerts per l’article 38.4 de la Llei de l’Estat 39/2015 o per l’article 25.1 i 2 de la Llei 26/2010, en què manifestin que compleixen els requisits establerts per aquesta llei i que es comprometen a mantenir-ne el compliment durant llur activitat com a organismes de control. L’Oficina de Gestió Empresarial els ha d’inscriure d’ofici en el Registre d’agents de la seguretat industrial de Catalunya.

No obstant, els organismes de control habilitats en altres comunitats autònomes de l’Estat que vulguin actuar a Catalunya només han de posar-ho en coneixement de l’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de seguretat industrial.