Els laboratoris oficials per a la catalogació de vehicles històrics són entitats autoritzades per realitzar l’auditoria prèvia per a la catalogació de vehicles històrics d’acord amb la normativa de seguretat industrial aplicable.

Tenen les funcions següents:

  1. Identificar l’autenticitat del vehicle, de la seva documentació i el compliment de les condicions per poder ser catalogat com a històric.
  2. Comprovar l’estat tècnic del vehicle i determinar les exempcions i condicions per a la seva inspecció, així com la freqüència de les mateixes.
  3. Determinar les limitacions que s’han d’imposar al vehicle per a la circulació per les vies públiques.
  4. Conservar la informació tècnica dels vehicles objecte de les seves catalogacions en el format i mitjans que determini en cada moment l’òrgan de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria de seguretat industrial i tenir-la a la seva disposició.

Aquests laboratoris han de disposar de la competència tècnica per desenvolupar les funcions pròpies. Aquesta competència tècnica es demostra mitjançant una acreditació vigent de conformitat amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17020, amb les condicions establertes pels reglaments tècnics de seguretat industrial i que ha de ser emesa per un organisme nacional d’acreditació. Resten exempts d’aquesta acreditació els fabricants de vehicles que desitgin actuar com a laboratoris de catalogació de vehicles històrics, quan circumscriguin la seva activitat a la d’avaluació de vehicles de la seva pròpia marca.

 

Destaquem

Normativa