Els centres tècnics de tacògrafs tenen les funcions d’instal·lar, verificar, activar, calibrar o parametritzar, inspeccionar o controlar periòdicament i reparar els tacògrafs dels vehicles.

Els centres tècnics de tacògrafs han de complir les obligacions següents:

  1. Comunicar la renovació de l’autorització anualment
  2. Comunicar la suspensió o la retirada de la certificacio segons la UNE 66102 o la conformitatd  de productes
  3. Comunicar les dades relatives a les intervencions tècniques que es realitzin
  4. Comunicar el canvi del personal que realitza les intervencions tècniques