Agents de la seguretat industrial

Els agents de la seguretat industrial són persones físiques o jurídiques que formen part del sistema de gestió de la seguretat industrial de Catalunya, intervenint en diferents tipus d’activitats i àmbits.

Els agents de la seguretat industrial han d’estar habilitats o autoritzats per l’òrgan autonòmic competent en matèria de seguretat industrial. L’habilitació o l’autorització té validesa en tot l’Estat.

A Catalunya els agents han d’estar inscrits en el Registre d’Agents de la Seguretat a Catalunya (RASIC). Aquesta inscripció es realitza d’ofici al presentar la declaració responsable d’inici de l’activitat a Catalunya o quan s’emet l’autorització per exercir aquesta activitat.

El Registre Integrat Industrial (RII) aglutina tots els registres de les Comunitats Autònomes i en particular la informació del RASIC.

Els agents legalment establerts en qualsevol altre país membre de la Unió Europea que vulguin realitzar la seva activitat a Catalunya, han de presentar una declaració responsable en la que manifestin que compleixen la normativa que els aplica.

Data d'actualització:  09.02.2021