El Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica (SIPAE) sorgeix en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria, que van signar, el 24 de juliol de 2017, el Govern de la Generalitat i els agents econòmics i socials.

El SIPAE és una base de dades dels polígons d'activitat econòmica existents i desenvolupats que incorpora les seves dades identificatives. Aquesta aplicació permet fer consultes temàtiques i per territoris de la base de dades, i ha de servir per definir actuacions que permetin millorar la competitivitat dels polígons, de les empreses que hi estan instal·lades i facilitar l'atracció d'inversions.

L'aplicació s'emmarca en l'àmbit d'infraestructures i energia, del Pacte Nacional per a la Indústria, en una línia d'actuacions específica referida als polígons d'activitat econòmica, i té l'objectiu de disposar d'una oferta suficient i competitiva de sòl industrial i, alhora, de fomentar aquests espais com a eina de competitivitat.

Per elaborar la base de dades, la Direcció General d'Indústria ha dut a terme una operació estadística consistent en la compilació de dades urbanístiques, de serveis, d'activitats i d'infraestructures relatives als polígons d'activitat econòmica. Aquesta informació ha estat aportada pels ens locals, a través de les quatre diputacions catalanes, que han actuat com a interlocutores amb els ajuntaments i alguns consells comarcals. Amb les diputacions es va signar un conveni de col·laboració el 4 de juliol de 2017.

 

Com a base del cens, s'ha partit de la informació que alimentava un sistema d'informació geogràfica impulsat l'any 2009 per la Direcció General d’Indústria i altres organismes del Govern. Tanmateix, cal remarcar que la informació de base era molt limitada i circumscrita a dades identificatives dels polígons. D'altra banda, també cal fer esment que hi hagut diferències metodològiques fonamentals en el tractament de les dades.

Així, per exemple, el SIPAE (Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica) no incorpora sòl no desenvolupat ni transformat (encara que tingui la classificació d'activitat econòmica), s'hi han agregat, quan ha estat possible, polígons desenvolupats en diverses fases, però tampoc s'hi han inclòs (llevat de casos singulars) espais ocupats per una única empresa que no siguin pròpiament polígons. En aquest sentit, el nombre de polígons sobre els quals es disposa d'informació s'ha reduït de forma significativa dels 1.930 que formaven l'inventari anterior: ara disposem aproximadament de 1.424 polígons d'activitat econòmica degudament identificats i amb la informació actualitzada. Aquesta xifra anirà variant segons la informació rebuda.

El SIPAE permet fer consultes per àmbits territorials, comarques o municipis. Aquestes consultes s'agrupen en els quatre temes esmentats anteriorment: dades generals, informació sobre els usos i altres dades urbanístiques, empreses instal·lades i principals sectors d'activitat, i, en darrer terme, subministraments d'energia i telecomunicacions, accés a infraestructures i disponibilitat de serveis mediambientals i de transport.

L'aplicació enllaça al sistema d'informació geogràfica corporatiu de la Generalitat de Catalunya que permetrà visualitzar cada polígon d'activitat econòmica sobre el territori, així com totes les dades vinculades i concretes de cada un dels polígons, segons la informació facilitada i validada pels ens locals.

La informació que explota el SIPAE és el fruit d'una primera recerca d'informació duta a terme entre els mesos de juliol del 2017 i febrer del 2018. La Direcció General d'Indústria es planteja actualitzacions regulars de la informació continguda al SIPAE. Aquestes actualitzacions també serviran per incorporar a la base de dades la informació dels polígons d'activitat econòmica que a hores d'ara no hi consta.

També podeu accedir a informació urbanística més detallada de la que consta al SIPAE mitjançant el web del mapa urbanístic de Catalunya on, mitjançant la introducció de les coordenades de cada polígon, trobareu totes les figures de planejament que afecten a aquell sector

Informació relacionada

Per tal d'elaborar el SIPAE, s'ha signat un conveni de col·laboració entre el Departament d'Empresa i Coneixement i amb les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. En el marc d'aquest conveni, les quatre diputacions han actuat d'interlocutores amb els ajuntaments, que han estat els responsables últims de proveir la informació.

Cal remarcar que les dades corresponents als municipis d'algunes comarques han estat facilitades pels corresponents consells comarcals. Aquest ha estat el cas de l'Alt Penedès, el Berguedà, el Bages i el Vallès Occidental.

Finalment, cal fer esment de la participació de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, que, amb la informació que han facilitat els ens locals, ha actualitzat la capa de polígons de la cartografia per incorporar-la als sistemes d'informació geogràfica corporatius de la Generalitat de Catalunya i de les diputacions.

El SIPAE és compatible amb els principals navegadors web del mercat. En el cas d'utilitzar Internet Explorer, cal utilitzar versions superiors a la 10.

Qualsevol consulta la podeu adreçar a la Subdirecció general de Política Industrial: spi.emo@gencat.cat

Data d'actualització:  12.12.2018