Preguntes freqüents sobre Subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament pel COVID-19

El Departament d'Empresa i Coneixement ha activat una subvenció directa adreçada a les micro i petites empreses del sector industrial i de serveis de producció de Catalunya.

A Catalunya tenim 24.581 empreses industrials amb assalariats. D’aquestes el 92,3% son micro i petites empreses que tenen major dificultat per accedir al finançament de la liquiditat, sigui per estructura de balanç o per problemàtica amb EEFF. En molts casos les línies de liquiditat operades per les EEFF, amb avals públics no arriben a aquesta tipologia d’empresa, i per això el govern vol instrumentar un ajut directe, orientat al manteniment de l’ocupació definitiva.

Les que formen part de l’àmbit competencial del Departament, manufactureres i de serveis a la producció i que queden classificades pels codis CCAE 10 a 33, i les de serveis a la producció de les CCAE 35 a 39.

Si, sempre que sigui dels sectors d’activitat indicats anteriorment i disposi de treballadors assalariats amb contracte indefinit a mantenir fins al 31 de desembre.

Els autònoms sense treballadors assalariats amb contracte indefinit.

Perquè volem contribuir d’una manera directa a una part de les despeses estructurals i fixes que les empreses tenen, a conseqüència de la caiguda de l’activitat.

Tenir menys de 49 treballadors i acreditar una reducció de la xifra de vendes del 33% o superior, en el període 1 de març a 30 d’abril del 2020, en relació amb el mateix període de l’any 2019, i comprometre al manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit entre 1 de març i 31 de desembre de 2020.

No, es pot demanar un únic ajut per empresa

20 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria.

1500 € per a cada lloc de treball de caràcter indefinit mantingut des de l’1 de març fins al 31 de desembre de 2020 (amb un límit màxim d’ajut per a cada tram de nombre de treballadors).

Omplir el formulari que trobareu a Canal Empresa. No cal adjuntar cap documentació (la memòria de l’activitat i l’afectació de la COVID-19 a l’empresa són camps autoeditables en el mateix formulari), i la Direcció General d’Indústria i la Intervenció Delegada ja comprovaran la veracitat de les dades i de les declaracions responsables formulades.

Tota la que s’indica que és obligat formalitzar i detallar tant en relació amb el nombre de treballadors, a la facturació, a la reducció de la facturació en el període indicat, i en especial la que detalla la memòria de l’empresa i activitat, així com l’afectació de la pandèmia COVID-19, per a les quals dins del mateix formulari s’ha habilitat camps autoeditables de fins a 4.000 caràcters que es recomana que descriguin detalladament ambdues variables.

Només en el cas que pel criteri territorial de valoració de la concurrència competitiva es demani afectació d’un proveïdor de l’empresa ubicat en la zona de confinament de la conca d’Òdena, caldrà un certificat emès pel proveïdor esmentat.

La majoria d’empreses beneficiàries disposen de certificat digital per a la seva relació amb les administracions públiques. Però si no es disposa, sí, es pot presentar utilitzant idCAT mòbil.

Tota la informació la podeu obtenir a idCAT Mòbil, i a Canal empresa, en el mateix formulari, hi trobareu la referència.

Es considera complert l’objecte de la subvenció si es manté el 80% com a mínim dels llocs de treball, aplicant-se la reducció proporcional de l’ajut. Per sota d’aquest percentatge l’ajut es revocarà.

10.852.000 €.

Ara la convocatòria surt amb 1.152.000 €, però estem fent les modificacions pressupostàries, perquè abans que acabi el termini de presentació de sol·licituds, l’import final ja estigui disponible per a la concessió.

El Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la Direcció General d’Indústria.

Per un règim de concurrència competitiva.

No, en cap cas. Aquesta és una línia amb concurrència competitiva, que vol dir que es valoren  les peticions en funció de cinc criteris, i sobre ells s’atorga una puntuació que és la que esdevé el valor per tenir dret a l’ajut, en funció del pressupost màxim disponible.

Són cinc:

  • el territorial,
  • el fet d’haver presentat o no un ERTO,
  • la facturació 2019,
  • l’ocupació 2019 i
  • l'afectació sectorial.

 

Que cal considerar la singularitat viscuda a la conca d’Òdena que, des del 13 de març fins al dilluns 6 d’abril, van patir majors restriccions que la resta del país en la circulació de mercaderies i persones treballadores. Per tant, s’assigna major puntuació a les micro i petites empreses ubicades en els quatre municipis de la zona de confinament de la Conca d’Òdena (Igualada, Santa Margarida de Montbui, Vilanova del Camí, i Òdena), després als municipis adjacents a la zona del confinament (La Pobla i la Torra de Claramunt, Jorba, Castellolí i Sant Martí de Tous), i finalment a la resta d’empreses de qualsevol territori que hagin tingut una afectació a conseqüència del funcionament anormal d’un proveïdor dels quatre municipis de la zona de confinament.

Es valorarà millor les empreses que, donades les circumstàncies, no han presentat cap mesura de regulació d’ocupació (ERTO) i que, òbviament, no eren essencials o de la cadena de valor, amb la qual cosa estaven obligades a treballar d’acord amb el que s'establia en els articles 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 i 18 del Reial Decret 463/2020 que declarava  l’estat d’alarma i d'acord amb l'annex 1 del Reial Decret Llei 10/2020, pel qual es regula un permís retribuït a les persones treballadores.

Seguidament les empreses que, havent aplicat un ERTO, ho han fet per causes ETOP, i per tant no han tingut el suport del Govern de l’Estat amb l’exoneració de quotes patronals a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS).

Finalment les empreses que havent presentat un ERTO, ho han fet per causa de força major.

Que com que és un ajut que afecta micro i petites empreses, s’estableixen uns escalats d’aquests indicadors per a valorar especialment la singularitat d’aquesta tipologia d’empresa, sota el principi de com menys facturació i menys treballadors, més valoració de la sol·licitud.

Que la crisi sanitària no ha afectat per igual als sectors d’activitat econòmica industrial (hi havia activitats essencials, o de la cadena de valor, o altres reconegudes en l’àmbit dels diferents desplegaments normatius que ha fet l’estat), i per aquest sentit s’estableix un barem en funció del nombre de treballadors afectats per ERTOS en cada sector CCAE d’activitat, però no en nombre absolut, sinó per l’afectació relativa d’aquests treballadors en relació amb el nombre d’afiliats que tenen al règim general de la TGSS.

En el moment de la concessió i resolució d’atorgament, deixant per al 31 de desembre la justificació del compliment de l’objecte de la subvenció.

S’indicarà a la resolució, sempre abans del 31 de març de 2021 i adjuntant per part del beneficiari un compte justificatiu, que inclogui una còpia dels contractes de caràcter indefinit junt amb els documents Rebut de Liquidació de Cotitzacions RLC (antic TC1) i Relació Nominal de Treballadors (antic TC2) d’aquest període, o qualsevol altra documentació que acrediti el manteniment dels llocs de treball indefinits durant el període esmentat.

Aquesta documentació es podrà substituir per un informe d’auditoria que acrediti el manteniment dels llocs de treball amb contracte indefinit durant el període 1 de març de 2020 a 31 de desembre de 2020.