Finançament per a empreses industrials i serveis relacionats

La Direcció general d’Indústria, conjuntament amb l’Institut Català de Finances, posa a disposició de les empreses industrials i de serveis relacionats tres instruments de finançament:

A la convocatòria actual es prioritzaran especialment aquells projectes projectes d'inversió amb impacte significatiu, els orientats a la digitalització i els adreçats a la transformació del sector de l'automoció. En el marc d’aquesta línia, el Departament d’Empresa i Coneixement bonifica els interessos, fins a un màxim del 2%, dels préstecs atorgats per l’ICF.

Des de 2016 i fins a 31 de desembre de 2020, en el marc d’aquesta línia s’han formalitzat 62 operacions per un import total de 180 milions d’euros.

 

A qui va dirigit

Les empreses industrials i de serveis a la producció amb seu social o seu operativa a Catalunya, o bé de nova implantació.

En el cas d’empreses industrials, la seva activitat principal ha d’estar estigui inclosa en els CCAE 05 a 09 o 13 a 32

En el cas d’empreses de serveis a la producció, la seva activitat principal ha d’estar estigui inclosa en els CCAE 331, 332, 37, 38, 4920, 4941, 465, 466 o 467

A banda, les empreses de serveis a la producció  hauran d’acreditar que el sector industrial representi més del 50% de la seva xifra de negoci.

Excepcionalment, podran ser beneficiàries dels ajuts, aquelles empreses industrials no incloses en els CCAE detallats però que acreditin un projecte d’inversió de diversificació, reconversió industrial o nova implantació.

 

Normativa

ORDRE EMC/228/2020, de 22 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

RESOLUCIÓ EMC/813/2021, de 3 de març, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2021 i 2022 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial

 

Termini

El termini per presentar la sol·licitud és fins el 31 de desembre de 2022 o fins exhaurir el pressupost.

 

Requisits

Inversió mínima:

 • En el cas de les grans empreses: 1.000.000 €
 • En el cas de pimes: 250.000 €

Condicions dels préstecs:

 • L’import del préstec no podrà superar el 80% de l’import de les actuacions subvencionables, és a dir 200.000 euros per a pimes i 800.000 euros per a grans empreses.
 • Amb caràcter general l’interès dels préstecs serà de l’EURIBOR a 12 mesos + el 2%, i sobre aquest tipus d’interès s’aplicarà una bonificació de fins a un màxim del 2%.
 • El termini màxim d'amortització serà de 10 anys, amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.
 • Les garanties seran les considerades suficients a criteri de l’Institut Català de Finances.

Tipologia de projectes subvencionables:

 • Projectes de digitalització de la indústria mitjançant l'aplicació de tecnologies vinculades a la Indústria 4.0.
 • Projectes d'inversió industrial que tinguin un impacte significatiu, cert, quantificable i mesurable al llarg del temps que duri l’ajut financer sobre almenys tres dels set aspectes següents:
  1. Una nova implantació d’activitat industrial o de serveis a la producció que generi un mínim de 100 nous llocs de treball en els propers tres anys.
  2. L’increment de la capacitat productiva en relació al volum produït l’any anterior, i que es mantingui de manera sostinguda durant els propers tres anys.
  3. La creació o el manteniment de l'ocupació, amb el compromís de no aplicar cap expedient d’extinció per causes objectives en els propers tres anys.
  4. La dinamització de l'activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals, acreditant que la nova inversió implica de manera sostinguda durant els propers 3 anys que més del 50% de proveïdors de components, utillatges i matèries primeres tindran seu operativa a Catalunya.
  5. La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial, entesa com a qualsevol inversió industrial ubicada fora de l’àmbit metropolità en les comarques concretes de Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental.
  6. La reindustrialització d'instal·lacions productives, objecte de processos de tancament o deslocalització.
  7. Implantació i millora de processos productius orientats a la prevenció de la generació de residus, la reutilització, re-manufactura i reciclatge de materials.
 • Projectes d’inversió adreçats a la transformació del sector de l’automoció, que s’inscrigui en els objectius del Pla de suport a la indústria de l’automoció i la mobilitat i que constin d’una diagnosi que orienti l’activitat cap a noves oportunitats de negoci.

Aquesta línia està adreçada al finançament de circulant i/o inversions projectes d’inversió que contribueixin a impulsar l’activitat industrial, millorar-ne la competitivitat i afavorir la creació de llocs de treball. Es concedeix un ajut en forma de garantia, ja que el Departament d’Empresa i Coneixement, assumeix el 80% en el cas de les pimes i el 70% en el de les grans empreses del risc creditici de l’operació.

 

A qui va dirigit

A les  empreses industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya que compleixin quatre dels vuit criteris següents:

 1. Les empreses amb un centre de producció de menys de 250 treballadors i que en el darrer exercici la facturació d’aquest establiment hagi estat de fins a 40 milions d’euros.
 2. Les empreses que acreditin un percentatge de vendes a l’estranger superior al 25%, durant els dos dels darrers exercicis.
 3. Les empreses que duguin a terme un projecte que contribueixi al reequilibri territorial en matèria industrial, entès com a qualsevol inversió industrial ubicada fora de les comarques de l’àmbit metropolità del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Occidental.
 4. Les empreses que duguin a terme un projecte de reindustrialització en municipis d'instal·lacions productives, objecte de processos de tancament o deslocalització.
 5. Les empreses que duguin a terme projectes orientats a la prevenció de la generació de residus, la reutilització, re-manufactura i reciclatge de materials i
 6. Les empreses que impulsin un projecte d’inversió que comporti la creació o manteniment d’ocupació, amb el compromís de no aplicar cap expedient d’extinció per causes objectives en els propers tres anys.
 7. Les empreses que duguin a terme una inversió que suposi l’increment de la seva capacitat productiva respecte de la de l’any anterior, i que es mantingui de manera sostinguda durant els propers tres anys.
 8. Les empreses que duguin a terme una inversió en una nova planta de producció o en la diversificació de producte.

 

Normativa

ORDRE EMC/51/2021, de 3 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajuts en forma de garantia per finançar projectes d'inversió i circulant adreçats a l'impuls de l'activitat industrial catalana

RESOLUCIÓ EMC/1037/2021, de 29 de març, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia d'ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d'inversió i circulant adreçada a l'impuls de la indústria catalana per als anys 2021 i 2022

 

Termini

El termini per presentar la sol·licitud és fins el 31 de desembre de 2022 o fins exhaurir el pressupost.

 

Requisits

Despeses mínima i màxima

 • En el cas de pimes, per a projectes d’inversió un mínim 100.000€ i un màxim de 2.000.000€ per projecte. En el cas de circulant, un mínim de 100.000€ i un màxim de 500.000€.
 • En el cas de grans empreses, per a projectes d’inversió un mínim de 200.000 € i un màxim de 3.000.000 € per projecte. En el cas de circulant, un mínim de 200.000 € i un màxim de 1.000.000 €.

Condicions dels préstecs

 • Import dels préstecs:
  • En el cas de pimes serà de fins el 80 % de l’import de la inversió, amb un mínim de 100.000 €  i un màxim de 2.000.000 € per projecte. En el cas de circulant de fins al 100% de l’import sol·licitat, amb un mínim de 100.000 € i un màxim de 500.000 €.
  • En el cas de grans empreses serà de fins el 80% de la inversió, amb un mínim de 200.000 € i un màxim de 3.000.000 € per projecte. En el cas de circulant de fins al 100% de l’import sol·licitat, amb un mínim de 200.000 € i un màxim de 1.000.000 €.
  • En el cas que un projecte sol·liciti finançament per inversió i per circulant, l’import màxim serà la suma dels màxims possibles per a cadascuna de les tipologies.
 • Termini d’amortització
  • En el cas d’inversió, serà de fins a 10 anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de fins a 2 anys, inclòs en aquest termini.
  • En el cas del circulant, serà de fins a 5 anys, amb un període de carència de fins a 1 any, inclòs en aquest termini.
  • El tipus d’interès serà variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%.
 • Garanties
  • A càrrec del beneficiari: Les considerades suficients a criteri de l’ICF per un màxim del percentatge no garantit pel DEMC. Les garanties que aporti el titular complementen les garanties del fons i es mantindran sense disminuir el seu valor nominal inicial, durant tota la vida de l’operació.
  • A càrrec del DEMC: Cobertura del 80% del risc viu de les operacions en el cas de pimes i el 70% del risc viu de les operacions en el cas de grans empreses.
  • Tipologia de projectes subvencionables
 • Els projectes d’inversió per a la modernització i la creació de nous establiments industrials, o l’ampliació dels existents, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els aspectes següents:
  1. L’increment o el manteniment de la capacitat productiva.
  2. La creació o el manteniment de l’ocupació, i es valorarà especialment la qualitat d’aquesta ocupació i la retenció de talent.
  3. La dinamització de l’activitat en la cadena de valor, especialment pel que fa als proveïdors locals.
  4. L’ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d’activitat.
  5. L’increment de les exportacions
Data d'actualització:  17.05.2021