Les instal·lacions de gas es regulen al Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasos, aprovat pel Reial decret 919/2006, de 28 de juliol, i per les instruccions tècniques complementàries ITC ICG01 a ICG11. L'objecte del Reglament és establir les condicions tècniques i les garanties que han de tenir les instal·lacions de distribució i utilització dels combustibles gasosos i els aparells de gas, amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i dels béns.

Sí, és obligatori tenir un contracte de subministrament amb l'empresa subministradora d'envasos de butà o propà (article 24 del Reial decret 1085/1992, d'11 de setembre).

Els criteris d'inspecció i revisió de les instal·lacions receptores de gasos combustibles es troben recollits en les normes UNE 60670 o UNE 60620, i estan relacionats amb la pressió d'alimentació de la instal·lació. Tant si es tracta d'una inspecció com d'una revisió, els controls són els mateixos.Els punts bàsics que cal comprovar, entre d'altres, són els següents: 

 1. A la instal·lació comuna:
  • l'estanquitat de la instal·lació i que no hi hagi fuites
  • ventilació del recinte de comptadors
  • estat general de la instal·lació comuna
  • instal·lació elèctrica del recinte de comptadors
  • existència d'instal·lacions alienes a la del gas al recinte de comptadors
  • existència de materials defectuosos o en mal estat
  • estat i accessibilitat de les claus de tall
    
 2. A la instal·lació individual:
  • l'estanquitat de la instal·lació i que no hi hagi fuites
  • que no hi hagi aparells de circuit obert en banys o dutxes i dormitoris
  • la data de caducitat i l'estat del tub flexible (també es comprova que no estigui en contacte amb parts calentes)
  • que hi hagi dispositiu de seguretat i ventilacions, i que el local on es troba tingui les dimensions correctes (en els aparells de circuit obert)
  • l'estat dels conductes d'evacuació dels productes de la combustió
  • si hi ha interacció entre la campana d'extracció de fums de la cuina i la caldera
  • l'estat de les claus de tall (també es comprova de quins materials estan fetes) i l'estat del deflector de sortida dels productes de la combustió
  • les condicions de les canonades que travessen falsos sostres o cavitats
  • la ventilació
  • l'existència d'un sistema de detecció i tall de gas, segons la norma UNE 60670-6
  • que hi ha combustió higiènica dels aparells amb mides de monòxid de carboni als aparells de circuit obert

Si el resultat de la revisió és positiu, heu de fer arribar a l'empresa de subministrament una còpia de la revisió. Si es detecten anomalies, s'han de corregir i s'ha de trametre el resultat de la revisió a l'empresa de subministrament i la correcció de defectes.

Les empreses de subministrament no poden subministrar gasos combustibles per a instal·lacions que no reuneixen les garanties de seguretat i aptitud d'ús.

Les instal·lacions de gas que s'alimenten des de la xarxa de gas canalitzat han de passar una inspecció periòdica, cada 5 anys, realitzada per l'empresa de distribució. 

El procés és el següent (4.1.1. de la ITC ICG07 del reglament):

 1. L'empresa de distribució contacta, abans de la visita d'inspecció, amb la persona titular. Normalment, les empreses trameten una carta a les persones usuàries, en què s'informa que properament es farà la inspecció de la instal·lació receptora de gas, tant de la instal·lació individual com de la comuna. En la carta, s'indica quina empresa acreditada per la distribuïdora durà a terme la inspecció i el cost associat i aprovat reglamentàriament.
 2. Uns quants dies abans de la inspecció, s'avisa les persones usuàries de la finca, amb una nota en què s'indica el dia i l'hora de la visita d'inspecció.
 3. Personal acreditat per l'empresa de distribució realitza la inspecció i comprova que la instal·lació reuneix les condicions reglamentàries per al seu ús, i també inspecciona els aparells de gas. 
 4. Un cop realitzada la inspecció, el tècnic lliura una còpia del resultat a la persona titular o usuària (s'inclou una còpia del resultat de l'anàlisi dels productes de la combustió dels aparells de producció d'aigua calenta sanitària i calderes de calefacció). 
 5. Si s'han trobat anomalies principals, la instal·lació es precinta, totalment o parcialment, segons el tipus d'anomalia, i queda fora de servei. En aquest cas, la persona usuària ha de sol·licitar els serveis d'una empresa instal·ladora de gas per corregir els defectes. 
 6. Si s'han trobat anomalies secundàries, la persona usuària disposa de 6 mesos per fer les correccions que calgui, per mitjà d'una empresa instal·ladora de gas.
 7. Les correccions dels defectes s'han de comunicar a l'empresa de distribució.

Sí. Les instal·lacions de gas, al llarg de la seva vida útil, han de passar per uns controls periòdics que el reglament fixa, tant en la periodicitat com en l’agent que els ha de fer, segons el tipus d’instal·lació i la destinació que tingui.

Així, si parlem del control reglamentari a les instal·lacions receptores subministrades des de la xarxa de canalització (de gas natural, de propà...), aquest control s'anomena "inspecció periòdica". En la resta de casos de subministraments i tipus d'instal·lacions, el control periòdic s'anomena "revisió periòdica".

La persona titular de la instal·lació és responsable de realitzar les revisions periòdiques per mitjà dels agents que especifica el reglament. L'empresa de distribució és responsable de realitzar la inspecció periòdica de les instal·lacions receptores alimentades des de la xarxa de distribució.

 

Quadre resum del control reglamentari de les instal·lacions de gas
ITC Destinació Control periòdic Agent que realitza el control
ICG01 No aplicable divers control amb diferent cadència La mateixa empresa de distribució
ICG02 No aplicable cada 2 anys Organisme de control (OC)
ICG03 Distribució cada 2 anys Organisme de control (OC)
Ús propi cada 5 anys Empresa instal·ladora (REIG), coincidint amb la revisió de la instal·lació receptora
ICG04 Distribució cada 2 anys Organisme de control (OC)
Ús propi cada 5 anys Organisme de control (OC) si VxP > 300
Empresa de criogènia i instal·ladora de gas si VxP ≤300
ICG05 No aplicable cada 5 anys Organisme de control (OC)
ICG06 No aplicable cada 5 anys Empresa instal·ladora (REIG),
coincidint amb la revisió de la instal·lació receptora
ICG07 Subministrada des de xarxa cada 5 anys Empresa de distribució
Altres casos Empresa instal·ladora de gas (REIG)
ICG10 No aplicable cada 4 anys Empresa instal·ladora de gas (REIG)

Si per qualsevol motiu no sou a casa els dies que es fa la inspecció, truqueu a l'empresa de distribució amb antelació suficient per concertar la visita un altre dia. Si això no és possible, l'empresa de distribució farà una segona visita dins dels 6 mesos següents a l'absència.

La inspecció és una obligació de l'empresa de distribució, i la persona usuària té el deure de facilitar-li el compliment d'aquesta obligació. En aquest aspecte, una absència que persisteix (absència en la segona visita) o la persistència de defectes implica un greuge comparatiu amb la resta de persones usuàries que compleixen amb la seva obligació. A més, col·loca la instal·lació no inspeccionada o sense corregir en una situació d'incertesa sobre l'aptitud d'ús, la qual cosa obre la possibilitat que l'empresa de distribució en sol·liciti, a l'Administració, el tall de subministrament.

El Decret 291/1991, d'11 de setembre, de la Generalitat de Catalunya, fixa la possibilitat que l'empresa de distribució talli el subministrament a la instal·lació, si no té constància de la correcció dels defectes trobats (art. 5.7). En els mateixos termes, el Reial decret 1434/2002, de 27 de desembre,  que regula l'activitat de transport, distribució i comercialització de gas natural, permet que l'empresa de distribució talli el subministrament (art. 56).

Consells:

 • Comuniqueu qualsevol modificació, ampliació i correcció de defectes a les empreses de distribució i subministrament.
 • Un tall de subministrament, a més de ser una molèstia per a la persona usuària, té un component econòmic de penalització per restablir el servei (si el tall de subministrament es total, s'han d'abonar altre cop dels drets de connexió).

Els biocombustibles han de complir amb unes especificacions de qualitat, segons la norma UNE-EN 14214. Cal fer guardar al taller el màxim de biocombustible possible com a mostra per analitzar en les millors condicions de temperatura (10-20ºC) i d'estanquitat i en recipients completament exempts d'aigua.

Presentar de manera immediata una reclamació a la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera o als serveis territorials corresponents de Girona, Lleida, Tarragona o Terres de l'Ebre, en funció de la ubicació de l'Estació de Servei implicada. En aquesta reclamació s'ha de sol·licitar una anàlisi del biocombustible. Cal que hi adjunteu el rebut i que hi indiqueu les dades de l'estació de servei on es va comprar el carburant, les dades del taller on es guarda el carburant i la marca del vehicle.En cas que l'anàlisi doni com a resultat una mala qualitat del biocombustible, es trametria a l'Agència Catalana de Consum el resultat per resoldre el tema de danys i perjudicis.

Si, en canvi, el biocombustible compleix amb la normativa, això suposa que el vehicle no és apte per consumir biocarburant, i cal aleshores esbrinar les instruccions del fabricant del vehicle on clarament s'especifiqui la seva no adequació a l'ús de biocombustibles.

La persona titular o usuària de la instal·lació receptora és responsable de complir amb el control periòdic (revisió) de la instal·lació i ha de sol·licitar aquest servei a una empresa instal·ladora de gas. En aquest cas, l'Administració no fixa l'import del cost de la revisió  i són les empreses instal·ladores de gas les que ofereixen aquest servei i fixen l'import. Per això, és important que demaneu més d'un pressupost.

Depèn del tipus d'instal·lació. Per a les instal·lacions que detallem tot seguit, sí que cal que la persona que n’és titular tingui un contracte de manteniment:

 • Els centres d'emmagatzematge d'envasos de GLP (ICG02). És obligatori tenir un contracte de manteniment amb l'empresa que fa el manteniment del sistema de protecció contra incendis, si escau.
 • Els centres d'emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) en dipòsit fix. És obligatori tenir un contracte de manteniment amb una empresa instal·ladora de gas (REIG) i un contracte de manteniment amb l'empresa que fa el manteniment del sistema de protecció contra incendis, si escau.
 • Les plantes satèl·lit de GNL. Aquestes plantes han de tenir un contracte de manteniment amb una empresa que disposi d'un especialista criogènic. Les estacions de servei per a vehicles de gas. És obligatori que la persona titular faci les operacions de manteniment que calgui amb el personal d'explotació de l'estació de servei.
Per a la resta d'instal·lacions de gas, la persona titular no està obligada a contractar un servei de manteniment, però, val a dir, que és molt recomanable que en contracti un, per tenir la instal·lació en bones condicions d'ús (art. 7.1).

Els assortidors de carburants de les estacions de servei passen un control metrològic cada any, i vosaltres mateixos ho podeu comprovar, perquè l'aparell dispensador porta una etiqueta de control metrològic. En aquesta etiqueta, s'indica la data de caducitat de la revisió metrològica.

Tot i així, si creieu que la mida de carburant dispensada no és la correcta, podeu demanar a l'estació de servei una comprovació amb l'aforament patró que ha de tenir per contrastar la mesura.

Podeu tramitar la vostra queixa o denúncia a la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera.

No. Aquests aparells no tenen la consideració d'instal·lació receptora i, per tant, no cal fer-ne la revisió periòdica. Ara bé, la persona titular o usuària ha de tenir en bon estat d'ús l'aparell i la petita instal·lació associada (regulador acoblat a l'envàs i tub flexible). És molt important que comproveu la caducitat del tub flexible que connecta l'aparell i que el reemplaceu-lo abans que caduqui. Els reguladors acoblats a l'envàs no tenen caducitat.

La persona titular és qui ha de sol·licitar a una empresa instal·ladora de gas de confiança les revisions reglamentàries (art. 7.2.2.). Si no coneixeu cap empresa instal·ladora de gas, sol·liciteu informació a Infonorma.

Per tant, si teniu la vostra instal·lació que s'alimenta d'envasos de butà o propà, desconfieu d'empreses instal·ladores de gas que s'ofereixen a domicili amb tècniques de venda agressives per realitzar una suposada revisió de gas a estufes de butà o cuines mòbils. Habitualment canvien els tubs flexibles i els reguladors o ofereixen un contracte de manteniment sense que la persona usuària tingui temps de reflexionar. 

Consells per a les persones titulars o usuàries d'estufes i cuines mòbils de butà: 

 • No obriu mai la porta a cap persona que ve a fer la revisió del gas, si no heu sol·licitat prèviament aquest servei a una empresa instal·ladora de confiança.
 • Desconfieu de les persones que mostren carnets no oficials o que intenten confondre amb vestimenta semblant a la que usen altres serveis que potser teniu contractats.
 • No accepteu cap mena de treball que no hàgiu demanat prèviament i de forma explícita.
 • Demaneu que us deixin a casa les parts i peces que us substitueixen (tubs flexibles, reguladors, etc.), ja que poden ser la prova que s'ha incorregut en una irregularitat.
 • Teniu dret a conèixer els preus dels serveis que s'ofereixen abans que comencin a realitzar les feines contractades. Les empreses tenen l'obligació de tenir a l'abast de les persones usuàries la llista de preus pels serveis que presten.
 • Exigiu que la persona que teniu davant estigui qualificada i acreditada oficialment. Demaneu-li que s'acrediti com a instal·lador de gas autoritzat per la Generalitat de Catalunya. 
 • Exigiu el pressupost detallat i complet abans que comenci a fer les feines.
 • No signeu la casella "accepto el pressupost", si no esteu segurs que el que marca el pressupost és el que realment voleu.
 • Defugiu d'arguments de venda agressius que busquen provocar-vos angoixa i inquietud. Les presses són males conselleres.
 • Demaneu un pressupost a diverses empreses instal·ladores de gas.