Cal presentar una reclamació davant l'Administració (DG Energia, Mines i Seguretat Industrial si la instal·lació està ubicada a la demarcació de Barcelona o als SSTT del Departament per a la resta de demarcacions)

L'article 5.1 del Reial Decret 1699/2011 determina que en el termini d'un mes a comptar des de la data de recepció de la sol·licitud del punt d'accés i connexió, l'empresa distribuïdora notificarà al sol·licitant la seva proposta conjunta relativa a les condicions d'accés i connexió. Per a instal·lacions de potència fins a 10 kW aquest termini és de 10 dies.

L'article 5.4 del mateix RD determina que si l'empresa distribuïdora no efectua aquesta notificació en el termini indicat o hi ha discrepàncies en la proposta, l'interessat podrà dirigir la seva reclamació a l'Administració en els 30 dies posteriors a la finalització d'aquest termini.

Cal que aporteu una sol·licitud mitjançant el formulari de petició genèrica, signada pel titular de la instal·lació o per qui el representi, especificant la demarcació territorial, la identitat i càrrec de qui signa i el motiu de la reclamació, acompanyada de la documentació acreditativa que considereu convenient. Si la sol·licitud la fa un representant del titular, caldrà aportar també l'acreditació de la representació.

Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica han de sotmetre's a revisions periòdiques.

Els procediments i documentació els fixa l'empresa mantenidora amb els criteris tècnics que són d'aplicació a la instal·lació objecte de revisió. Cal presentar el certificat emès per l'enginyer titulat competent i/o l'instal·lador autoritzat a l'Administració competent.

Cal realitzar la revisió periòdica al menys cada tres anys des de la seva posada en servei.

Per a les instal·lacions de producció d'energia elèctrica incloses en l'àmbit d'aplicació del Reial Decret 1699/2011, article 10 apartat 6 s'indica: "Les instal·lacions de producció han de ser revisades almenys cada tres anys per tècnics titulats, lliurement designats pel titular de la instal·lació. Els professionals que les revisin estan obligats a elaborar un informe en el qual es consignin i se certifiquin expressament les dades dels reconeixements. A més, s'hi ha d'especificar el compliment de les condicions reglamentàries o, alternativament, la proposta de les mesures correctores necessàries. Aquests informes s'han de mantenir en poder del titular de les instal·lacions, que n'ha d'enviar una còpia a l'Administració competent.”

Per a instal·lacions de producció d'energia elèctrica no incloses al Reial Decret 1699/2011, els hi és d'aplicació el Reial Decret 413/2014 i el Reial Decret 1955/2000, aquest últim en el seu article 163 indica: "1. Les instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica, a què fa referència l'article 111, han de ser revisades, almenys cada tres anys, per tècnics titulats, lliurement designats pel titular de la instal·lació. Els professionals que les revisin estan obligats a emplenar les butlletes, en què han de consignar i certificar expressament les dades dels reconeixements. A més, s'hi ha d'especificar el compliment de les condicions reglamentàries o, alternativament, la proposta de les mesures correctores necessàries. 2. Aquestes butlletes s'han de mantenir en poder del titular de les instal·lacions, que ha d'enviar-ne una còpia a l'Administració competent."

Per a totes les instal·lacions inscrites en el Registre d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica (RIPRE)

L'article 6.4 del Decret 308/1996, de 2 de setembre, pel qual s'estableix el procediment administratiu per a l'autorització de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial determina que els titulars de les instal·lacions inscrites en el registre d'instal·lacions de producció d'energia elèctrica (RIPRE) o els seus explotadors hauran de trametre, durant el primer trimestre de cada any, una memòria resum de l'any immediatament anterior a la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera.

Durant el primer trimestre de cada any cal que trameteu l'arxiu degudament emplenat amb les dades de l'any anterior junt amb la documentació que recull la Disposició transitòria tercera del Reial Decret 413/2014, en cas que correspongui, a l'adreça de correu electrònic: regimespecial.emo@gencat.cat

Cal que indiqueu a l'assumpte que es tracta de MEMÒRIA ANUAL, l'any al qual correspon i el número de registre RIPRE autonòmic de la instal·lació. Al nom de l'arxiu heu de substituir XXX pel número de registre RIPRE autonòmic de la instal·lació. Per exemple, si la instal·lació té el número de RIPRE 6789 i la memòria resum correspon a l'any 2014 el fitxer a retornar haurà de tenir el nom:  Memo2014_RIPRE_6789.xls

Per obtenir més informació, podeu adreçar-vos a les oficines OGE i a les OGE Cambra més properes al vostre domicili. Trobareu les adreces de contacte a la pàgina web de Canal Empresa, apartat Xarxa d'oficines OGE. Trobareu informació sobre els diversos carnets d'instal·lador que expedeix el Departament a Canal Empresa. Aquí trobareu informació diversa sobre els tipus de carnet, la formació mínima necessària per a cadascun, els centres de formació autoritzats, les dates d’exàmens, etc., i podreu consultar més concretament les dades del vostre interès.

L'explicació tècnica és que el que varia no és el preu del gas sinó el PCS (poder calorífic superior) que varia diàriament segons la procedència o origen del gas i la seva composició i això dóna lloc a un factor que acostuma a oscil·lar entre 11,7 i 12,3 Kwh/Nm3. La resposta l'haurà de donar la companyia subministradora de gas atès que és la responsable d'explicar els conceptes facturats als seus clients.

Si heu patit danys a causa d'un tall en el subministrament elèctric podeu presentar la queixa per escrit davant de l'empresa elèctrica i demanar una resposta igualment escrita. A partir d'aquí si l'empresa elèctrica no satisfà les vostres demandes la competència és dels tribunals ordinaris. En cas que es neguin a contestar per escrit, podeu presentar la queixa i/o podeu sol·licitar a efectes de mediació o probatoris davant de la jurisdicció ordinària, la mediació o resolucions del Servei de Qualitat del Subministrament Energètic.

El Servei demanarà la informació del tall per escrit a l'empresa elèctrica, que està obligada a respondre.

Recordeu que la Direcció General no té competències per pronunciar-se sobre la reclamació dels perjudicis econòmics de l'incident, i que un cop lliurada la informació, aquesta pot constituir prova davant els tribunals ordinaris, que són competents per atendre aquest tipus de demandes.