Seguretat i protecció radiològica

Es duen a terme funcions que són competència de la Generalitat de Catalunya i altres que el Consell de Seguretat Nuclear (CSN) ha encomanat a la Generalitat.

Funcions que són competència de la Generalitat de Catalunya

 • Autorització d'instal·lacions radioactives de 2a i 3a categoria.

 • Autorització d'empreses de venda i assistència tècnica de raigs X.

 • Inscripció en el Registre de raigs X de diagnosi mèdica.

Funcions encomanades pel Consell de Seguretat Nuclear

  • Inspecció d'instal·lacions radioactives.

 

 • Elaboració d'informes tècnics de noves instal·lacions radioactives o per a modificació d'una instal·lació que ja existeix.
  Per sol·licitar l'autorització de funcionament/modificació/clausura d'instal·lacions radioactives, cal adjuntar la documentació següent:

 

         Documentació indicada a l'article 38 del Reial decret 35/2008:

Article 38. Sol·licituds.

1. Les instal·lacions radioactives amb fins científics, mèdics, agrícoles, comercials o industrials han de sol·licitar una autorització de funcionament. La sol·licitud ha d'anar acompanyada, almenys, de la documentació següent:

a) Memòria descriptiva de la instal·lació. S'ha de descriure l'emplaçament i els detalls constructius de sòls, parets, ventilació i altres elements anàlegs. S'ha de justificar, si s'escau, l'elecció dels radionúclids o fonts radioactives que s'hagin d'utilitzar en la instal·lació i els sistemes de gestió dels residus radioactius sòlids, líquids i gasosos previstos per al funcionament normal i en cas d'accident, incorporant contractes amb empreses gestores, reexportació i altres modalitats, segons escaigui en cada cas.

b) Estudi de seguretat. Ha de consistir en una anàlisi i avaluació dels riscos que es puguin derivar del funcionament en règim normal de la instal·lació o a causa d'algun accident. S'han d'incloure dades suficients per poder realitzar amb aquests una anàlisi dels riscos de la instal·lació, amb independència de la que hagi presentat el sol·licitant.

c) Verificació de la instal·lació. Dins d'allò específicament aplicable a cada cas, s'ha d'incloure una descripció de les proves a què s'ha de sotmetre la instal·lació i, en els casos necessaris, el pla de manteniment previst.

d) Reglament de funcionament. S'han de presentar els mètodes de treball i regles de manipulació que garanteixin l'operació segura de la instal·lació. S'han de descriure també les mesures de protecció radiològica aplicables. S'ha d'incloure la relació prevista de personal, l'organització projectada i la definició de les responsabilitats que corresponguin a cada lloc de treball, tant en condicions normals d'operació com en cas d'emergència.

e) Pla d'emergència interior. Ha de detallar les mesures previstes pel titular i l'assignació de responsabilitats per fer front a les condicions d'accident amb objecte de mitigar-ne les conseqüències, protegir el personal de la ins­tal·la­ció i notificar-ne l'ocurrència de forma immediata als òrgans competents, incloent l'avaluació inicial de les circumstàncies i de les conseqüències de la situació. A més, ha d'establir les actuacions previstes pel titular per prestar la seva ajuda en les intervencions de protecció a l'exterior de la instal·lació, d'acord amb els plans d'emergència exterior que estableixin els òrgans competents, quan així ho determini el Consell de Seguretat Nuclear.

f) Previsions per a la clausura i cobertura econòmica prevista per garantir-la en condicions de seguretat.

g) Pressupost econòmic de la inversió a realitzar, que ha d'estar constituït pel valor total i efectiu de la instal·lació radioactiva o de la modificació per a la qual se sol·licita l'autorització, i s'han de considerar inclosos tots els components que per la seva naturalesa estiguin afectes al funcionament d'aquesta.

Hi ha guies descriptives (guies de seguretat GSG-05.01, GSG-5.02, GSG-5.05, GSG-5.10, GSG-5.16) sobre la documentació que cal aportar a la web del CSN.

Informació relacionada

 • Avaluació d'instal·lacions radioactives, proposta de mesures correctores i el seu seguiment.

 • Inspecció d'instal·lacions de raigs X de diagnosi mèdica.

 • Avaluació d'instal·lacions de raigs X de diagnosi mèdica, proposta de mesures correctores i el seu seguiment.

 • Inspecció de transports de combustible nuclear i altres materials radioactius, incloent-hi residus nuclears i radioactius.
  Les diverses aplicacions del material radioactiu en el camp mèdic, industrial i nuclear demanen un transport des dels subministradors a les instal·la­cions usuàries i, posteriorment, el trasllat dels residus que es generen, fins als centres de tractament. Per a més informació sobre el transport:

Informació relacionada

 • Inspecció de situacions especials relacionades amb la seguretat radiològica.

 • Tramitació de llicencies de supervisor/a i operador/a d'instal·lacions radioactives.

   Els tipus de llicències, qualificació requerida i camps d'aplicació es poden trobar a:

Informació relacionada

Informes tècnics per a l'homologació de cursos de supervisor/a i operador/a.

 • Tribunal d'examen de cursos de supervisors i operadors.

 • Vigilància radiològica ambiental.

Per sol·licitar l'autorització d'una instal·lació radioactiva, empresa de venda i assistència tècnica de raigs X o per inscriure en el registre uns raigs X de diagnosi mèdica, s'ha de presentar la documentació a qualsevol Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat (OGE).

Informació relacionada

Data d'actualització:  15.04.2010