Entitats col·laboradores ITC 02.2.01

Relació de fets 

1r.- El 17 de juny de 2009, es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat, l'Ordre ITC/1607/2009, de 9 de juny, per la qual s'aprova la Instrucció tècnica complementària 02.2.01 "Posada en servei, manteniment, reparació i inspecció d'equips de treball" del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera.

L'apartat 5 d'aquesta Ordre regula la inspecció tècnica de maquinària mòbil o semimòbil que forma part de les instal·lacions mineres, preveient que aquesta inspecció haurà d'efectuar-se per una entitat col·laboradora de l'Administració (ECA) a l'objecte de verificar el resultat de les operacions de reparació i manteniment.

 

2n.- El 22 de desembre de 2010, es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat, la Resolució de 18 de novembre de 2010 de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'aprova l'especificació tècnica número 2010-1-01 "Inspecció de carregadores sobre rodes".

 

Entitats Col·laboradores de l’Administració (ECA)

Els organismes acreditats i actualment autoritzats en l'àmbit de la mineria són:

- Análisis y control minero
- ITV Maquinaria Industrial y Minera

Data d'actualització:  07.11.2014