Si es vol fer una connexió de servei nova o un ampliació de potència, l’empresa subministradora ha de complir els terminis següents, de lliurament de pressupostos i d’execució de les obres i instal·lacions, un cop satisfet l’import que correspongui.
Terminis d'elaboració de pressupostosBaixa tensió

 

Per a potència =15kW que no requereixin instal·lació exterior: 5 dies

 

Per altres casos que no requereixin centre de transformació: 10 dies

 

Per altres casos que requereixin centre de transformació: de 10 a 30 dies
Mitja tensió (= 66 kV): 40 diesAlta tensió ( = 66 kV): 60 dies
 Terminis d’execució de la instal·lació1


Baixa tensió
Quan no cal cap ampliació de la xarxa de baixa tensió: 5 dies

Quan únicament calgui ampliar la xarxa de baixa tensió: 30 dies

Quan calgui construir un centre de transformació: 60 dies

Quan calgui construir diversos centres de transformació: 80 diesMitja tensió (connexió de servei 1 sola persona consumidora = 66 kV): 80 dies


Altres subministraments alta o mitja tensió: el termini es determina segons els treballs que cal fer


1 A partir del moment del pagament dels drets de connexió. En el còmput de terminis no es tindran en compte els necessaris per obtenir autoritzacions, permisos o conformitat per dur a terme els treballs.


Costos baixa tensió
Potència sol·licitada Centre de transformació Quota d’extensió Quota d’accés Drets de connexió Drets de verificació
<100 kW en sòl urbanitzat que conti amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística No exigible 17,374714 €/kW 19,703137€/kW 9,04476 € 8,011716 €
> 100 kW no inclosos en la fila superior No exigible Cost de la nova infraestructura des de la xarxa existent fins a la connexió. Els reforços de la xarxa són a càrrec de la companyia distribuïdora 19,703137€/kW 9,04476 € 8,011716 €
> 100 kW Exigible Cost de la nova infraestructura des de la xarxa existent fins a la connexió. Els reforços de la xarxa són a càrrec de la companyia distribuïdora 19,703137€/kW 9,04476 € 8,011716 €
Costos Alta Tensió
Potència sol·licitada Tensió Quota d’extensió Quota d’accés Drets de connexió Drets de verificació
< 250 kW en sòl urbanitzat que conti amb les dotacions i serveis requerits per la legislació urbanística = 36 kV 15,718632 €/kW 16,992541 €/kW 79,49 € 54,87 €
36 kV < T = 72,5 kV 15,343534 €/kW 14,727812 €/kW 266,96 € 85,16 €
= 72,5 kV 16,334353 €/kW 10,700842 €/kW 374,54 € 125,99 €
> 250 kW no inclosos en la fila superior = 36 kV Cost de la nova infraestructura des de la xarxa existent fins a la connexió. Els reforços de la xarxa són a càrrec de la companyia distribuïdora 16,992541 €/kW 79,49 € 52,41 €
36 kV < T = 72,5 kV 14,727812 €/kW 266,96 € 85,16 €
= 72,5 kV 10,700842 €/kW 374,54 € 125,99 €
> 250 kW = 36 kV Cost de la nova infraestructura des de la xarxa existent fins a l’escomesa. Els reforços de la xarxa són a càrrec de la companyia distribuïdora 16,992541 €/kW 79,49 € 52,41 €
36 kV < T = 72,5 kV 14,727812 €/kW 266,96 € 85,16 €
= 72,5 kV 10,220471 €/kW 374,54 € 125,99 €

En cas de desacord en el pressupost és competent el Servei de Qualitat del Subministrament Elèctric de la Direcció General d’Energia i Mines.Normativa
  • Reial decret 222/2008, de 15 de febrer, pel qual s’estableix el règim retributiu de l’activitat de distribució d’energia elèctrica.
  • Reial decret 1955/2000, de l’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.
  • Annex III del Reial decret 1634/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableix la tarifa elèctrica a partir de l’1 de gener de 2007. 
Data d'actualització:  11.07.2012