Tramitació de les instal·lacions

La confluència a Catalunya de la legislació autonòmica vigent i el nou reglament de gasos combustibles ha obligat a confeccionar un conjunt d'instruccions de la Direcció General per a l'aplicació del nou marc reglamentari a Catalunya.

A Catalunya legislació vigent és la següent :

  • Pel que fa a la tramitació de les instal·lacions receptores de gasos combustibles i dipòsits de GLP fixos, és vigent l'Ordre de 28.3.1996, sobre l'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars de les instal·lacions de gasos combustibles, amb els criteris introduïts per la instrucció 6/2006, la instrucció 4/2007 i la instrucció 5/2007.
  • Pel que fa als procediments per obtenir els carnets d'instal·lador de gas i el procediment d'inscripció de les empreses instal·ladores de gas, és vigent l'Ordre de 10 de novembre de 1983 que unifica el procediment d'expedició dels carnets professionals creats per diversos reglaments tècnics de seguretat, i successives modificacions. A més incorpora els criteris de la Instrucció 3/2007.
  • Pel que fa a les tipologies dels defectes en la inspecció periòdica, és vigent el Decret 291/1991 si el criteri del Decret és més restrictiu que la norma UNE 60670 o no es contempla.

Per tant, les instal·lacions receptores de gasos combustibles (ITC ICG07) que requereixen projecte tècnic s'han de tramitar mitjançant les Entitats d'Inspecció i Control (EIC) (ECA, ICICT).

La instal·lació dels dipòsits de GLP de menys de 13 m3 per a ús propi s'ha de tramitar per mitjà de les EIC i, a més, s'ha d'aportar el certificat de l'organisme de control.

Per a la resta d'instal·lacions que, segons el nou reglament, demanen una comunicació a l'òrgan tècnic o una autorització administrativa, aquesta tramitació s'ha de fer per mitjà del Canal Empresa.

Data d'actualització:  12.08.2010