Introducció

El 4 de setembre de 2006 es va publicar al BOE el Reial decret 919/2006 pel qual s'aprova el reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos i les instruccions tècniques complementàries (de la ICG01 a la ICG11).

Aquest Reial decret composa de 14 articles:

Art. 1 - Objecte

Art. 2 - Camp d'aplicació

Art. 3 - Definicions

Art. 4 - Materials, equips i aparells de gas

Art. 5 - Posada en marxa d'instal·lacions

Art. 6 - Informació als usuaris

Art. 7 - Manteniment d'instal·lacions i aparells. Controls periòdics

Art. 8 - Empreses i personal que intervenen en instal·lacions i aparells de gas

Art. 9 - Compliment de les prescripcions

Art. 10 - Excepcions

Art. 11 - Equivalència normativa en l'espai econòmic europeu

Art. 12 - Normes UNE

Art. 13 - Infraccions i sancions

Art. 14 - Accidents

 

i d'11 instruccions tècniques complementaries (de la ITC ICG 01 a la ITC ICG11):

ICG01 - Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització

ICG02 - Centres d'emmagatzematge i distribució d'envasos de GLP

ICG03 - Instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos

ICG04 - Plantes satèl·lit de GNL

ICG05 - Estacions de servei per a vehicles de gas (GLP / GNC / GNL)

ICG06 - Instal·lacions d'envasos de GLP per ús propi

ICG07 - Instal·lacions receptores de combustibles gasosos

ICG08 - Aparells de gas

ICG09 - Instal·ladors i empreses instal·ladores

ICG10 - Instal·lacions de GLP d'ús domèstic en caravanes i autocaravanes

ICG11 - Relació de normes UNE de referència

 

Cada instrucció tècnica complementaria, excepte la ICG09 i la ICG11, especifica:

 • Les condicions de disseny

 • Les condicions de construcció

 • La posada en servei

 • El manteniment de la instal·lació

 • El control periòdic

 • La comunicació amb l'Administració

 

El principal avantatge del reglament és que, a mesura que canvia l’estat de la tècnica i la incorporació que se'n fa a la normativa estatal UNE o europea UNE – EN, les condicions tècniques del reglament també varien.

 

Legislació que deroga el nou reglament

Deroga tot el que contradigui o s'oposi al que el reglament i les instruccions tècniques complementàries disposen:

 • Decret 2913/1973, de 26 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament general del servei públic de gasos combustibles.

 • Ordre de 18 de novembre de 1974, del ministeri, pel qual s'aprova el reglament de xarxes i escomeses de combustibles gasosos.

 • Reial decret 1085/1992, d'11 de setembre, pel que s'aprova el reglament de l'activitat de distribució de GLP.

 

Deroga definitivament:

 • Resolució de la Direcció General d'Industries Siderometal·lúrgiques i Navals del Ministeri d'Indústria de 25 de febrer de 1963, referent a las normes a què s'ha de supeditar la construcció dels aparells d'ús domèstic que utilitzen GLP com a combustible i a la instal·lació d'aquests aparells als habitatges i locals de pública concurrència.

 • Resolució de la Direcció General de Industries Siderometal·lúrgiques i Navals del Ministeri d'Indústria de 24 de juliol de 1963, per la qual es dicten normes a què s'han de supeditar les instal·lacions de GLP amb dipòsits mòbils de capacitat superior a 15kg.

 • Ordre ministerial de 30 d'octubre de 1970, per la qual s'aprova el reglament de centres d'emmagatzematge i distribució de GLP envasats.

 • Ordre ministerial de 29 de març de 1974, sobre normes bàsiques de gas en edificis habitats.

 • Ordre ministerial de 24 de novembre de 1982, per la que s'aprova el reglament de seguretat de centres d'emmagatzematge i distribució de GLP a granel per a la utilització com a carburant de vehicles a motor.

 • Ordre ministerial de 17 de desembre de 1985, per la qual s'aprova la instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos combustibles i la instrucció sobre instal·ladors autoritzats de gas i empreses instal·ladores.

 • Ordre ministerial de 29 de gener de 1986, per la qual s'aprova el reglament sobre instal·lacions d'emmagatzematge de GLP en dipòsits fixos.

 • Reial decret 494/1988, de 20 de maig, per la qual s'aprova el reglament d'aparells que utilitzen gas com a combustibles.

 • Ordre ministerial de 19 de juny de 1990, per la qual s'estableix la certificació de conformitat amb normes com alternativa a la homologació dels aparells que utilitzen gas com a combustibles per a ús domèstic.

 • Ordre ministerial de 18 de juliol de 1991, per la qual s'estableix la certificació de conformitat amb normes com a alternativa a l'homologació dels aparells que utilitzen gas com a combustibles per a ús no domèstic.

 • Reial decret 1853/1993, de 22 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament d'instal·lacions de gas en locals destinats a usos domèstics, col·lectius o comercials.

Legislació vigent a Catalunya amb el nou reglament. Coexistència

A Catalunya, la legislació vigent és la següent:

 • Pel que fa a la tramitació de les instal·lacions receptores de gasos combustibles i dipòsits de GLP fixos, és vigent l'Ordre de 28 de març de 1996, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions de gasos combustibles.

 • Pel que fa als procediments per a obtenir els carnets d'instal·lador de gas i el procediment d'inscripció de les empreses instal·ladores de gas, és vigent l'Ordre de 10 de novembre de 1983 que unifica el procediment d'expedició dels carnets professionals creats per diversos reglaments tècnics de seguretat, i successives modificacions.

 • Pel que fa a les tipologies dels defectes en la inspecció periòdica, és vigent el Decret 291/1991 si el criteri és més restrictiu que la norma UNE 60670 o no es contempla.
Data d'actualització:  12.08.2010