1. Denúncia i queixa per l’import abonat a un servei a domicili de gas a estufes i cuines mòbils de butà

Tot i que el reglament de gas no regula aquests tipus d’imports i modes d’actuació, us recomanem que trameteu la denúncia a l’Agència Catalana de Consum. Consulteu
també les preguntes més freqüents, dins l’apartat Informació de caràcter general.

2. Denúncia per un error de comptatge d’un assortidor de carburant

Els assortidors de les estacions de servei de carburants passen un control metrològic cada any i vosaltres mateixos ho podeu comprovar, ja que l’aparell dispensador porta una etiqueta de control metrològic en què s’indica la data de caducitat de la revisió metrològica.
Tot i així, si creieu que la mida de carburant dispensada no és la correcta, podeu demanar a l’estació de servei una comprovació amb l’aforament patró que
l’estació de servei ha de tenir a disposició de les persones usuàries.

3. Denúncia sobre la qualitat d’un biocombustible

Els biocombustibles han de complir amb unes especificacions de qualitat, segons la norma UNE-EN 14214.
Fer guardar al taller el màxim de  biocombustible possible com a mostra per analitzar en les millors condicions de temperatura (10-20ºC) i d’estanquitat i en recipients completament exempts d’aigua.
Presentar de manera immediata una reclamació a la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera o als serveis territorials corresponents de Girona, Lleida ,Tarragona o Terres de l’Ebre, en funció de la ubicació de l’Estació de Servei implicada. En aquesta reclamació s’ha de sol·licitar una anàlisi del biocombustible. Cal que hi adjunteu el rebut i que hi indiqueu les dades de l’estació de servei on es va comprar el carburant, les dades del taller on es guarda el carburant i la marca del vehicle.
En cas que l’anàlisi doni com a resultat una mala qualitat del biocombustible, es trametria a l’Agència Catalana de Consum el resultat per resoldre el tema de danys i perjudicis.
Si, en canvi, el biocombustible compleix amb la normativa, això suposa que el vehicle no és apte per consumir biocarburant, i cal aleshores esbrinar les instruccions del fabricant del vehicle on clarament s’especifiqui la seva no adequació a l’ús de biocombustibles.

4. Molèsties en les sortides de fums de les calderes i sorolls

A vegades les sortides de fums de les calderes i de l’escalfador i els sorolls provoquen molèsties als veïns.
El reglament de gas fixa unes distàncies a obertures (finestres) per a les sortides de fums de 40 cm.
Pel que fa als sorolls de l’aparell, el reglament no fixa cap nivell de decibels màxims que l’aparell pot emetre. Ara be, qualsevol instal·lació ha de complir amb les ordenances municipals sobre molèsties i sorolls.

Data d'actualització:  21.03.2011