• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Llibre de revisions, proves i inspeccions de les instal·lacions petrolíferes destinades al subministrament a vehicles

Totes les instal·lacions de subministrament a vehicles amb una capacitat d'emmagatzemament superior a 5.000 litres han de disposar d'un llibre de revisions, proves i inspeccions, on s'han de registrar els resultats que s'obtenen a cadascuna de les actuacions, d'acord amb el Reial decret 706/2017, de 7 de juliol.

D'altra banda, tot i que no és obligatori, el llibre es pot fer servir també per a les instal·lacions petrolíferes  regulades per la Instrucció Tècnica Complementària MI IP02 (bases de distribució al detall i subministrament d’aeronaus i d’embarcacions).

Les persones titulars, les firmes i les entitats que duguin a terme aquestes revisions, proves i inspeccions, les han de registrar en el llibre, aprovat mitjançant la Resolució EMC/1788/2018, de 12 de juliol.

El llibre haurà d'estar a disposició de tots els agents de seguretat que intervenen sobre la instal·lació:

 • les organismes de control
 • les  empreses instal·ladores i reparadores
 • l'Administració, en les tasques d’inspecció d’ofici.

D'acord amb la Resolució EMC/1788/2018, de 12 de juliol, el llibre és electrònic i tots els apunts que s'hi facin s'han de signar digitalment.

 

Normativa

Reial decret 706/2017, de 7 de juliol,

pel qual s'aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 «Instal·lacions per a subministrament a vehicles» i es regulen determinats aspectes de la reglamentació d'instal·lacions petrolíferes

Resolució EMC/1788/2018, de 12 de juliol,

per la qual s'aprova el model de Llibre de revisions, proves i inspeccions de les instal·lacions petrolíferes destinades al subministrament a vehicles i el model de documentació relativa a les actuacions de reparació i transformació de tancs i canonades

Sol·licitud del llibre

La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial està trametent d’ofici del llibre de registre als titulars de les instal·lacions. No obstant, les persones interessades que encara no el tinguin, el poden sol·licitar mitjançant la petició genèrica.

 

Instruccions per emplenar la sol·licitud

La sol·licitud s'ha emplenar de la manera següent:

 • Al camp Exposo caldrà indicar en primer lloc les dades identificatives (nom i NIF de la persona titular, codi de referència del cens i emplaçament de la instal·lació). Per altra banda, també caldrà afegir que, d'acord amb la Resolució EMC/1788/2018, de 12 de juliol, la persona titular de la instal·lació petrolifera ha de sol·lictar el llibre de registre al Servei d’Hidrocarburs de la Direcció General d’Energia Mines i Seguretat Industrial.

 • Al camp sol·licito caldrà demanar que el Servei d’Hidrocarburs faci arribar al titular el llibre de registre
   
 • A les caselles desplegables de l'apartat "On va adreçada", caldrà triar les opcions que segueixen:
  • Departament: Departament d’Empresa i Coneixement
  • Tema: Indústria i Energia
  • Subtema: Energia.

 

Per últim, el tràmit es pot fer amb certificat digital o IdCat Mòbil.

Informació relacionada

 • Petició genèrica

  Presenteu una sol·licitud, escrit o petició sobre qualsevol assumpte, per via telemàtica

Data d'actualització:  07.09.2018