Mitjançant l'Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada (DOGC 3937, de 31 de juliol de 2003), es pretén el següent:

  • Reduir les accions de tercers que ocasionen interrupcions de subministrament.
  • Incrementar la seguretat del personal que executa els treballs.

Aquesta ordre és d'aplicació a les obres que impliquin obertura de rases en via pública que puguin afectar les xarxes de distribució elèctriques soterrades dels municipis que en tinguin.

S'exclouen de l'aplicació d'aquesta ordre les obres corresponents a reparacions d'avaries dels diferents serveis soterrats i les obres de connexió dels serveis esmentats, sempre que l'obertura de rases corresponent no superi la longitud lineal de 25 m. En aquests tipus d'obres els promotors i els executors hauran de prendre totes les mesures establertes reglamentàriament, i recollir les informacions i adoptar les precaucions necessàries per evitar l'afectació de les xarxes de serveis soterrats.

Tota llicència municipal que s'atorgui per a la realització d'obres en el subsòl haurà d'incloure com a condicionant la necessitat de disposar, amb caràcter previ a l'inici de les obres, de l'acta de control d'obra o d'una comunicació de no afectació emesa per l'empresa elèctrica distribuïdora corresponent.

Els ajuntaments, les empreses municipals o qualsevol altra entitat que pugui fer obres en el subsòl sense necessitat de llicència municipal també estan obligats a fer les actuacions descrites per a aquelles obres incloses a l'àmbit d'aplicació de l'Ordre.

Data d'actualització:  10.04.2013