Les instal·lacions d'autoconsum no estan contemplades ja que es regeixen per una regulació específica.

Tipus de tràmits

D’acord amb el que determina el RD 413/2014, per a desenvolupar l’activitat de producció d’energia elèctrica cal acomplir els següents tràmits:

 • Autorització administrativa prèvia de la instal·lació.
 • Autorització administrativa de construcció (Aprovació de projecte executiu).
 • Autorització d'explotació en proves, si el titular ho considera convenient.
 • Inscripció prèvia en el Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica de Catalunya (RIPRE), si es sol·licita l'autorització d'explotació per a proves.
 • Autorització d'explotació definitiva.
 • Inscripció definitiva en el Registre (RIPRE).

Per a cadascun dels tràmits indicats és necessari aportar la documentació i complir els requisits que determina el citat reial decret així com la resta de legislació aplicable segons cada tecnologia en concret.

 

Recomanacions pel que fa a la tramitació dels expedients

El RD 413/2014 preveu que la inscripció d'una instal·lació en el Registre d'Instal·lacions de Producció d’Energia Elèctrica (RIPRE) es durà a terme quan la instal·lació ja estigui construïda. La inscripció serà prèvia si cal fer proves de funcionament de la instal·lació, o serà definitiva si es procedeix a fer l'autorització d’explotació definitiva.

Conseqüentment amb els punts exposats es recomana seguir els següents passos:

 1. Dipositar l'aval per a sol·licitar el punt de connexió a xarxa.
 2. Adreçar-se a l'empresa distribuïdora -o transportista, si fos el cas- per a obtenir el punt de connexió.
 3. Redactar el projecte executiu amb el grau de detall necessari segons la reglamentació aplicable en cada cas.
 4. Presentar la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció a l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), la qual la remetrà a l'Òrgan territorialment competent del Departament d'Empresa i Coneixement. Per a aquest pas és requisit imprescindible disposar del punt de connexió a la xarxa.
 5. Construir la instal·lació.
 6. Sol·licitar:
  • L'autorització d'explotació per a proves (només en el cas de que aquestes siguin necessàries), i la inscripció prèvia en el Registre d'instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica.
  • L'autorització d’explotació definitiva, i la Inscripció definitiva en el RIPRE.

Les instal·lacions de generació de potència inferior o igual a 100 kW no precisen d’autorització administrativa prèvia, ni d’autorització administrativa de construcció i poden sol·licitar directament l’autorització d’explotació i la inscripció al RIPRE un cop construïda la instal·lació.

Cal recordar que els parcs eòlics i les instal·lacions fotovoltaiques de més de 100 kW sobre sòl es tramiten segons el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.

La relació de documents que cal aportar per a sol·licitar cadascun dels tràmits està disponible a la web de Canal Empresa.