• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Tràmits administratius (totes les tecnologies)

Les instal·lacions d'autoconsum no estan contemplades ja que es regeixen per una regulació específica.

Tipus de tràmits

D’acord amb el que determina el RD 413/2014, per a desenvolupar l’activitat de producció d’energia elèctrica cal acomplir els següents tràmits:

 • Autorització administrativa prèvia de la instal·lació.
 • Autorització administrativa de construcció (Aprovació de projecte executiu).
 • Autorització d'explotació en proves, si el titular ho considera convenient.
 • Inscripció prèvia en el Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica de Catalunya (RIPRE), si es sol·licita l'autorització d'explotació per a proves.
 • Autorització d'explotació definitiva.
 • Inscripció definitiva en el Registre (RIPRE).

Per a cadascun dels tràmits indicats és necessari aportar la documentació i complir els requisits que determina el citat reial decret així com la resta de legislació aplicable segons cada tecnologia en concret.

 

Recomanacions pel que fa a la tramitació dels expedients

El RD 413/2014 preveu que la inscripció d'una instal·lació en el Registre d'Instal·lacions de Producció d’Energia Elèctrica (RIPRE) es durà a terme quan la instal·lació ja estigui construïda. La inscripció serà prèvia si cal fer proves de funcionament de la instal·lació, o serà definitiva si es procedeix a fer l'autorització d’explotació definitiva.

Conseqüentment amb els punts exposats es recomana seguir els següents passos:

 1. Dipositar l'aval per a sol·licitar el punt de connexió a xarxa.
 2. Adreçar-se a l'empresa distribuïdora -o transportista, si fos el cas- per a obtenir el punt de connexió.
 3. Redactar el projecte executiu amb el grau de detall necessari segons la reglamentació aplicable en cada cas.
 4. Presentar la sol·licitud d'autorització administrativa prèvia i de construcció a l'Oficina de Gestió Empresarial (OGE), la qual la remetrà a l'Òrgan territorialment competent del Departament d'Empresa i Coneixement. Per a aquest pas és requisit imprescindible disposar del punt de connexió a la xarxa.
 5. Construir la instal·lació.
 6. Sol·licitar:
  • L'autorització d'explotació per a proves (només en el cas de que aquestes siguin necessàries), i la inscripció prèvia en el Registre d'instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica.
  • L'autorització d’explotació definitiva, i la Inscripció definitiva en el RIPRE.


Les instal·lacions de generació de potència inferior o igual a 100 kW amb l’excepció de les de tecnologia eòlica, no precisen d’autorització administrativa prèvia, ni d’autorització administrativa de construcció i poden sol·licitar directament l’autorització d’explotació un cop construïda la instal·lació.

Cal recordar que els parcs eòlics i les instal·lacions fotovoltaiques de més de 100 kW sobre terra es tramiten segons el Decret 147/2009, de 22 de setembre, pel qual es regulen els procediments administratius aplicables per a la implantació de parcs eòlics i instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya.

La relació de documents que cal aportar per a sol·licitar cadascun dels tràmits està disponible a la web de Canal Empresa.

Data d'actualització:  08.10.2018